Acta del 04.10.07

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA


A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 4 d’ octubre de 2007, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Gerard Ciuró president de la Comissió Permanent.

Assisteixen: Miquel Martinez, Jordi Pagès, Iris Gual, Susanna Navarro, Valentin Montaña, Jordi Solé, Daniel Massagué, Blanca Cogul, Jordi Riambau, Albert Bonet, Carles Rico, Esteve Morros, Enric Bonan, Silvestre Morros, Miriam Colina i Eli Forés que fa de secretària accidental.
Justifiquen la seva absència: José Oviedo Valiente, Juan Pérez González, Elena Santaló Gutiérrez, Rosalia Papiol i Francesc Mercadé.


ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 9 de juliol de 2007 i de la sessió extraordinària del dia 6 de setembre de 2007.

S’aproven les actes del dia 9 de juliol i de la sessió extraordinària del 6 de setembre sense esmenes.

2. Designació del/la President/a de la Comissió Permanent.

S’acorda ratificar com a president de la comissió a Gerard Ciuró.

3. Donar compte de les peticions de la Comissió i informació sobre la web del CMST.

S’informa de l’existència de l’apartat corresponent al consell en la web de l’Ajuntament. S’informa de l’estructura i de que es poden fer aportacions i comentaris al tenir el format d’un blog per cadascuna de les comissions. Cada espai de cada comissió conté totes les actes de l’any, la proposta provisional d’ordre del dia i una fitxa amb les gestions dutes a terme per donar compliment als precs i preguntes.

4. Calendari i Ordre del Dia de les properes reunions.

Es planteja la celebració del plenari del CMST al desembre, quan corresponia. Es proposa què, atès que hi ha poques reunions fins al plenari, aquest tingui una estructura diferent, estructurant-se en tres vessants: un debat sobre una temàtica comuna de totes les comissions, les mocions i un debat sobre la sostenibilitat i el treball d’altres consells de sostenibilitat, amb persones que pertanyin a altres consells que podríem convidar per explicar la seva experiència, en un apartat del plenari que seria obert a tota la població i permetria la difusió de l’existència del CMST i la seva utilitat. Es proposa, doncs el 14 de desembre per celebrar el plenari.

Es proposa fer difusió pública de la reunió plenària del CMST, amb enganxada de cartells pel carrer.

5. Proposta de moció de la Comissió de Medi Litoral.

S’explica la moció presentada per la comissió de litoral i, atès que la votació al Parlament serà el dia 10, anteriorment al plenari de l’Ajuntament i que per tant, no es podria debatre, el que s’ha de decidir és si l’escrit es tramet als grups parlamentaris com a comissió de medi litoral o com a CMST.

S’acorda incloure a la primera línia dels Antecedents de fet “...Parlament de Catalunya presentada pel grup parlamentari de Convergència i Unió...” i presentar aquesta proposta en nom del CMST.


S’acorda passar la proposta amb el següent redactat:

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA PER DEMANAR ALS GRUPS PARLAMENTARIS SIGNANTS DE LES ESMENES 1 i 2 i 3 A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DELS TERRENYS AFECTATS PEL PLA PARCIAL MUNTANYANS II, QUE LES RETIRIN I APROVIN LA PROPOSTA INICIAL
Antecedents de fet
El 29 de Maig del 2007, s' admet a tràmit una proposta de resolució al Parlament de Catalunya presentada pel grup parlamentari de Convergència i Unió sobre la protecció dels terrenys afectats pel Pla parcial Muntanyans II ( TRAM-250-00236/08 )

En ella es demana:

1. Iniciar els tràmits que corresponen per tal que els terrenys afectats en el Pla Parcial Muntanyans II de Torredembarra, siguin inclosos en l’Espai d’Interès Natural «Platja de Torredembarra i Creixell».

2. Valorar la inclusió de l ’indret afectat com a connector biològic d’importància regional en l’àmbit d’afectació que descrigui el futur Pla Territorial Sectorial de Connectors biològics que s’està redactant.

3. Dotar a les administracions públiques competents dels mecanismes legals, normatius i pressupostaris destinats a configurar un pla de protecció, preservació i prevenció de la zona dels Muntanyans situada en el municipi de Torredembarra (Tarragonès). Les esmentades mesures s’activaran de manera immediata amb la finalitat d’evitar que qualsevol eventualitat pugui afectar aquest espai i amb l’objectiu de facilitar qualsevol acord.


El 2 de Juliol els grups parlamentaris PSC, ERC i IcV van presentar la següent esmena:

Els Grups Parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que es determina a l’article 145.3 del Reglament de la Cambra, presenten la següent esmena a la Proposta de Resolució sobre la protecció dels terrenys afectats pel Pla parcial Muntanyans II, de Torredembarra (Tarragonès). (Tram. 250-00236/08).

Esmena núm. 1. De modificació. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:

Iniciar els tràmits que corresponen per tal que els terrenys situats en els espai lliures corresponents al Pla Parcial Muntanyans II siguin inclosos en l’ Espai d’ Interès Natural “Platja de Torredembarra i Creixell”.


Esmena núm. 2. De modificació de tot el punt núm.2: El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a :

“ Considerar la conveniència de la inclusió en aquest PEIN de les superfícies adjacents als espais lliures assenyalats anteriorment que es consideri necessari i imprescindible incorporar a l’àmbit a protegir, per mantenir-ne la coherència, establint les oportunes mesures cautelars de protecció”.


Esmena núm. 3 De modificació de tot el punt núm. 3:

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
“Impulsar els acords entre el DMAH, l’ajuntament de Torredembarra i la resta d’ens implicats que permetin si s’escau l’assoliment d’aquests objectius”.

Motivació

La proposta de resolució salvaguarda els terrenys de Muntanyans II de la urbanització ja que els inclou en la seva totalitat en l' EIN dels Muntanyans .

LES EMENES PRESENTADES PEL GRUPS GOVERNANTS INCLOUEN DINS L'EIN DELS MUNTANYANS NOMÉS ELS ESPAIS LLIURES DEL PLA PARCIAL MUNTANYANS II, DEIXANT A LLIURE DECISIÓ DEL GOVERN LA PRESERVACIÓ DE TOT L'ESPAI, UN GOVERN QUE NO HA MANIFESTAT MAI PREOCUPACIÓ PER PROTEGIR MUNTANYANS II.

LA NO PRESERVACIÓ DE L' ESPAI INTEGRAMENT INCOMPLEIX DIFERENTS NORMATIVES I VA CONTRA LA VOLUNTAT DEL POBLE.

1.- Muntanyans II és una zona humida i no es pot urbanitzar


Article 4.1 llei 12/85:

“L' Administració de la Generalitat i les entitats locals han d' adequar llurs disposicions per a canalitzar llur actuació i la dels particulars, d' acord amb els objectius que estableixen els articles anteriors i tenint en compte l' exercici de qualsevol activitat dels seus habitants PER A ASSOLIR LES FINALITATS SEGUENTS:
(..)
c) CONSERVAR I REGENERAR LES ZONES HUMIDES I SALVAGUARDAR ELS ESPAIS NATURALS LITORALS.


Article 11.1 llei d’Espais Naturals:

“1. S' entenen per zones humides, als efectes d' aquesta Llei, les zones naturals de maresma, aiguamoll, torbera o aigües rases permanents o temporals d 'aigües estancades o corrents, dolces, salobroses, salines amb la inclusió de les zones d' aigües marines la profunditat de les quals no excedeix els sis metres.
TOTES LES ZONES HUMIDES HAN D' ÉSSER PRESERVADES DE LES ACTIVITATS SUSCEPTIBLES DE PROVOCAR-NE LA RECESSIÓ I LA DEGRADACIÓ mitjançant les Normes corresponents aprovades pels Departaments competents”.

La zona humida està dotada d' un estatus específic pel nostre ordenament jurídic i que exigeix i garanteix una especial protecció.

L 'aplicabilitat directa de l' estatus de protecció de les zones humides, resulta d' allò establert per doctrina del propi Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la seva sentència de la Secció Tercera de la data 1.2.1990, per la que es va anul·lar el planejament de Pals per classificar com a urbanitzable uns terrenys – les Basses d' en Coll – quina naturalesa, era la zona humida.

2. L' esmena presentada pels grups PSC, ERC i IcV no és responsable amb les zones d’interès natural ni amb l’Agenda 21 de Torredembarra.


No està de més recordar en primer terme l’aval que proporciona l’art. 10 de l’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya, que assenyala en el seu article 46 que
“1. Els poders públics han de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà de l’adopció de polítiques públiques basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat col·lectiva i intergeneracional.
2. Les polítiques mediambientals s’han de dirigir especialment a la reducció de les diferents formes de contaminació, la fixació d’estàndards i de nivells mínims de protecció, l’articulació de mesures correctives de l’impacte ambiental, la utilització racional dels recursos naturals, la prevenció i el control de l’erosió i de les activitats que alteren el règim atmosfèric i climàtic, i el respecte als principis de preservació del medi, conservació dels recursos naturals, responsabilitat, fiscalitat ecològica i reciclatge i reutilització dels béns i els productes.
3.Els poders públics han de fer efectives les condicions per a la preservació de la natura i la biodiversitat, han de promoure la integració d’objectius ambientals a les polítiques sectorials i han d’establir les condicions que permetin a totes les persones el gaudi del patrimoni natural i paisatgístic.
4. Els poders públics han de vetllar per la cohesió econòmica i territorial aplicant polítiques que assegurin un tractament especial de les zones de muntanya, la protecció del paisatge, la defensa del litoral, el foment de les activitats agràries, ramaderes i silvícoles i una distribució equilibrada al territori dels diferents sectors productius, els serveis d’interès general i les xarxes de comunicació”.
Llei 12/85 de 13 de Juny d'Espais Naturals:
Article 3.1: correspon a les diferents administracions públiques la protecció dels espais naturals
Article 3.2: Tothom té el dret i deure de protegir els espais naturals
Article 4: L' Administració de la Generalitat i les Entitats Locals han d' adequar llurs actuacions i la dels particulars d' acord amb els objectius que estableixen els articles anteriors [..] per assolir les finalitats següents:[..] apartat c) conservar i regenerar les zones humides i salvaguardar els espais naturals litorals.

L'agenda 21 de l’Ajuntament de Torredembarra, impulsada per el Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra:


1. Recuperar el Torrent de Gibert com a connector biològic i desguàs hidrològic

Muntanyans II és troba dins el Torrent d’en Gibert i és l’únic connector biològic de l’EIN de Muntanyans amb les zones forestals de l’interior.

2. Retirar de la planificació present i futura qualsevol infraestructura o edificació dels terrenys inundables

Muntanyans II és zona inundable. Ho demostra un informe de l’ACA i el propi Pla Parcial aprovat pel conseller de Política Territorial on defineix que els edificis han d’anar damunt de terra sobreposada per elevar el terreny i a més, s’han de posar uns murs separadors d’inundacions de les zones veïnes de Clara- Mar i la Marítima-Sur

3. Amplis e històrics moviments socials per protegir Muntanyans II de la urbanització.

Els moviments socials daten de dades molt llunyanes el que demostra que des de un bon principi ja va preocupar a la població la urbanització del solar.

- Als anys 80 i 90 el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC-EdC) realitza diverses gestions i aconsegueix diversos informes científics per a intentar preservar de la urbanització Muntanyans II i, en especial, el canyissar-salicornar que hi ha al seu interior.
- Acord del Consell de Sostenibilitat de Torredembarra de 7 de març de 2005, de l’ Ajuntament de Torredembarra, exigint la preservació de l’espai. El text diu:
Aprovació d’una proposta de Manifest del CMST sobre el Pla Parcial Muntanyans II: El Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra, ateses les noves informacions aparegudes, manifesta la seva voluntat de preservar l’espai del Pla Parcial Muntanyans II per a les generacions presents i futures i demana al Govern de Catalunya que utilitzi tots els mecanismes legals, econòmics i socials per a la seva recuperació ambiental i la seva protecció davant eventuals edificacions i construccions, i incloure a l’EIN “Platja de Torredembarra” el màxim possible de la zona referida”.
- Moció presentada per la “Plataforma Salvem els Muntanyans” i aprovada pel Ple de l’ Ajuntament de Torredembarra el passat 22 de desembre de 2005 la qual mostrava la seva preocupació per la destrucció de l’espai que suposava el Pla Parcial Muntanyans II. La Moció va rebre el suport de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i Alternativa Baix Gaià-Entesa de Progrés Municipal.
- Moció presentada per l’Alternativa Baix Gaià, aprovada pel Consell Comarcal del Tarragonès en data 13 de juliol de 2006, la qual recull la necessitat d’incloure l’espai afectat dins de l’Espai d’Interès Natural dels Muntanyans, així com continuar treballant per tal que els terrenys siguin adquirits pel Ministeri de Medi Ambient. La Moció va rebre els suport de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya i Partit Popular de Catalunya.
- Moció presentada per Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament de Catalunya en data 1 de setembre de 2006. Aquesta Moció insta al Parlament de Catalunya, entre d’altres, a suspendre el pla parcial Muntanyans II, protegir-lo adequadament i preveure els tràmits per una eventual ampliació de l’Espai d’Interès Natural Platja de Torredembarra i Creixell. (Podeu consultar el document a http://www.parlament-cat.net/activitat/bopc/07b377.pdf)
- Manifest corresponent a la manifestació del passat 10 de setembre de 2006 el qual va ser signat per les formacions polítiques Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, Alternativa Baix Gaià i Entesa de Progrés Municipal en el qual es recull la sol·licitud de suspendre el pla parcial, continuar les negociacions que garanteixin l’adquisició de l’ Espai, iniciar els tràmits per tal que sigui ampliat l’ Espai d’ Interès Natural.
- Sol·licitud d’ampliació de l’ Espai d’ Interès Natural Platja de Torredembarra i Creixell presentada per nombroses entitats i col·lectius del Camp de Tarragona davant del departament de Medi Ambient i Habitatge i, entre d’altres Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) i l’ Alternativa Baix Gaià (ABG).
- El plenari de l' Ajuntament de Torredembarra celebrat el dia 10 de maig de 2007 va aprovar una moció presentada per l'ABG, ERC i CiU reclamant la protecció d' aquests terrenys i instant la seva inclusió a l'EIN.
- El 24 de Juliol de 2007 l'ABG va presentar una moció al Plenari de l' Ajuntament que instava la paralització de les obres d' urbanització de l' espai que va ser rebutjada.
- El proper 20 de Setembre de 2007 l'ABG ha presentat una moció al Plenari que demana un informe que corrobori que Muntanyans II és zona humida i hi hagi una suspensió cautelar de les obres. S’aprova que s’elabori l’informe.


Per tots aquests motius, el Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra acorda el següent:


1. Sol·licitar al grups parlamentaris que van presentar les esmenes a la proposta de resolució (TRAM-250-00236/08 ) que les retirin perquè deix a consideració del govern la protecció integra dels terrenys de Muntanyans II.

2. Sol·licitar a tots els grups polítics representats en el Parlament de Catalunya que votin a favor de la proposta de resolució ( TRAM-250-00236/08 ).

3. Trametre per escrit aquesta sol·licitud a tots els diputats i diputades de la cambra catalana.S’aprova la proposta d’enviar l’escrit en nom del CMST per 13 vots a favor i 2 abstencions.


6. Pressupost del Consell Municipal de Sostenibilitat del 2008.

S’acorda mantenir el pressupost d’enguany. Jordi Pagès insisteix en la publicació de la tasca del CMST, be sigui en forma de memòria o de llibre, i avaluar si és possible la seva publicació l’any 2008.

7. Questions sobrevingudes

S’informa de la campanya d’AG 21 i la difusió dels indicadors.

S’informa també que hi ha calendari de compareixença dels regidors i Susanna Navarro demana on ha de presentar les seves propostes. S’acorda plantejar el tema de creació de nova comissió, si s’escau, a la propera comissió permanent

8. Precs i preguntes.

Es prega començar a treballar en el pla de comunicació per difondre la tasca del CMST.

Es pregunta si existeix pressupost per una nova escola bressol. S’informa que està previst i al costat de Moli de Vent.

Es prega que en els pressupostos municipals es tingui en consideració l’èxit del procés de pressupostos participatius i se n’incloguin el màxim de propostes ciutadanes.


I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.


El president La secretària accidental

Gerard Ciuró Marquès Elisenda Forés

Convocatòria del 04.10.07

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió Permanent pel proper dijous 4 d’octubre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 9 de juliol de 2007 i de la sessió extraordinària del dia 6 de setembre de 2007.
2. Designació del/la President/a de la Comissió Permanent.
3. Donar compte de les peticions de la Comissió i informació sobre la web del CMST.
4. Calendari i Ordre del Dia de les properes reunions.
5. Proposta de moció de la Comissió de Medi Litoral.
6. Pressupost del Consell Municipal de Sostenibilitat del 2008.
7. Precs i preguntes.

Atentament,

El president de la Comissió Permanent

Gerard Ciuró Marquès
Torredembarra, 1 d’octubre de 2007

Acta del 06.09.07 Extraordinària

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 6 de setembre de 2007, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, en sessió extraordinària, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Gerard Ciuró, president de la Comissió Permanent del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Assisteixen: Juan Pérez, Enric Bonan, Iris Gual, Albert Bonet, Francesc Mercadé, Carles Rico, Teresa Minguijón, Míriam Colina, Daniel Massagué, Valentín Montaña, Jordi Riambau i Elisenda Forés que fa de secretària.
Justifiquen la seva absència: Beatriz De Lamoga, Joaquima Girol, Jordi Pagès, Manel Jiménez i Esperanza Picó.

ORDRE DEL DIA

1. Convocatòria del Plenari del Consell pel dia 14 de setembre de 2007.
S’acorda el dia 14 de setembre per fer el plenari.
Es passa a informació l’ordre del dia del plenari i s’acorda fer la presentació habitual en power-point, per agilitzar la sessió.

S’acorda presentar en el plenari les següents modificacions del reglament:
Modificar el redactat de l’article 16è que quedaria redactat com “...comissions de treball tant entre les persones que formen aquest òrgan de participació com de cara...”

Incloure en el preàmbul l’acord de Nairobi.

S’acorda, també, que la sessió plenària sigui gravada, incloent les intervencions del públic. Per això cal tenir un micròfon inalàmbric.
S’acorda preparar unes quantes còpies del text refós resultant i fer una tramesa, també, per correu electrònic.
S’acorda eliminar el punt núm. 9. de l’ordre del dia “Qüestions sobrevingudes”.
S’acorda convocar el plenari a les 20h. del divendres dia 14 de setembre.

S’informa de l’existència en la zona web corresponent a l’àmbit de participació ciutadana l’apartat corresponent al CMST. S’ha construït en forma de blogs -un per comissió de treball- dins un blog del CMST, afavorint, d’aquesta manera, que es puguin fer comentaris. Cada comissió té informació sobre les actes del 2007, les convocatòries en curs i un apartat amb unes fitxes on s’expliquen les gestions realitzades per donar resposta als precs i preguntes. Hi ha, també, informació sobre els dies de reunió de cadascuna de les comissions.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21 hores.

El president // La secretària accidental

Gerard Ciuró // Elisenda Forés

Convocatòria del 06.09.07

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió Permanent extraordinària pel proper dijous 6 de setembre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Convocatòria del Plenari del Consell pel dia 14 de setembre de 2007.

Atentament,

El president de la Comissió Permanent

Gerard Ciuró Marquès

Torredembarra, 30 d’agost de 2007

Acta del 09.07.07

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 9 de juliol de 2007, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Manel Jiménez, president de la Comissió.
Assisteixen: Jordi Riambau, Albert Bonet, Jordi Pagès, Valentin Montaña, Iris Gual, Miquel Martínez, Enric Bonan, Josep Oviedo, Daniel Masagué, Carlos Lana i Juan Pérez, Jordi Solé, Míriam Colina i Elisenda Forés que fa de secretària.
Justifiquen la seva absència: Joaquima Girol.
ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 7 de maig de 2007.
S’aprova l’acta per part de les persones que hi van ser presents amb l’esmena d’incloure Enric Bonan i Albert Bonet com assistents

2. Presentació del personal assignat al CMST
Es presenten les tres persones que donaran suport a les tasques del Consell fins al 31 de desembre d’enguany gràcies a l’obtenció de diverses subvencions. Es tracta d’ Eva Parra com a persona que s’encarregarà del desenvolupament del Procés de Pressupostos participatius a nivell local, Míriam Colina per desenvolupar els aspectes de l’agenda 21, especialment la variació dels indicadors i Judith Torrelles, per donar suport al desenvolupament de diverses subvencions. Tanmateix, cadascuna d’elles té assignat el seguiment dels acords de les comissions de treball del Consell. La persona assignada a aquesta comissió és Míriam Colina.

3. Data de trobada dels representants del CMST i l’equip de Govern
El president proposa que la trobada sol·licitada pel Consell tingui lloc entre els dies 23 i 30 de juliol, preferentment el dijous dia 26, a les 8 de la tarda. El document es presentarà a tots els representants dels grups municipals del consistori i cal convocar, doncs, als regidors representants de cada grup municipal.

4. Proposta sobre el procés de pressupostos participatius
S’aporten els tres documents que s’annexen a l’acta i s’explica el funcionament que s’ha preparat per enguany i que serà presentat a les entitats el proper dimecres dia 11.
Es presenta el cronograma de treball del procés que enguany inclourà, també, la ciutadania i una votació popular que tindrà lloc el mes d’octubre, aproximadament. També es presenten algunes propostes que ja han fet algunes de les comissions i s’explica el procés d’Agenda 21 a les escoles, que s’intentarà incorporar als pressupostos d’enguany, ja que està contemplat en el projecte subvencionat.
El president del CMST reclama que el procés estigui acabat, a molt tardar el setembre-principis d’octubre, atenent l propi desenvolupament del debat de la totalitat dels pressupostos de l’Ajuntament.

5. Informació sobre modificacions puntuals del PG de les zones del portal de Padrines, Filadors i Carrer de la Sort
Queda aquest punt sobre la taula, ja que l’havia d’haver exposat l’arquitecte municipal, que no ha pogut assistir a aquesta reunió

6. Butlletí del CMST
Atenent que el plenari serà el 14 de setembre, degut al procés electoral, en aquest número no s’inclourà informació del plenari. Es proposa parlar sobre l’augment de plantilla destinada al CMST

7. Proposta de modificació del Reglament
S’aporten les modificacions del reglament que s’adjunten en annex. Es dóna de termini fins al 31 d’agost per fer arribar les modificacions que la resta de membres del CMST considerin adients i el president proposa que l’aprovació del reglament tingui lloc al plenari del mes de setembre.

8. Precs i preguntes
No hi ha precs i preguntes.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21 hores.

El president /// La secretària accidental


Manel Jiménez /// Elisenda Forés

Acta del 11.06.07 Trobada Comissions del CMST

ACTA DE LA TROBADA DE COMISSIONS DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Plens de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores de l’ 11 de juny de 2007, es reuneixen les Comissions de treball del Consell de Sostenibilitat, quedant constituïda així:
Assisteixen: Jordi Pagès, Teresa Minguijon, Jordi Riambau, Pere Font, Maria Wennberg, Agustin González, Rosalia Papiol, Àngel Payà, Carme Mas, Blanca Cogul, Júlia Ramon, Rosina Boronat, Maria Bozo, Silvestre Morros, Beatriz de Lamoga, Valentin Montaña, Esteve Morros, Núria Parés, Carme Miquel, Serafí Mercadé, Iris Gual, Enric Bonan, Josep Fortuny, Carles Menal i Eli Forés que fa de secretària.
Excusen l’absència: Marta Fontaneda, M. Àngels Vicente, Jordi Cubota, Elena Santaló.
ORDRE DEL DIA
1. Debat sobre el funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat en la propera legislatura.
Els membres de les comissions de treball del Consell acorden, després del debat, aprovar el següent document per tal que serveixi de base per a la trobada amb els membres de l’equip de Govern, quan aquest s’hagi constituït.
"Document sobre el funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat aquesta nova legislatura.
D’acord amb l’article núm. 31 del Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra, el Consell demana al nou equip de Govern de l’Ajuntament de Torredembarra que ratifiqui l’esmentat Consell de cara a la nova legislatura.
Si el nou equip de govern ratifica al Consell, cal tenir present que en el decurs de les darreres reunions que han dut a terme les comissions de treball del Consell s’ha constatat que hi ha alguns aspectes que es podrien millorar en aquesta nova legislatura. Aquests aspectes es poden agrupar en els següents apartats:
a) Millores de funcionament del propi Consell.
b) Millores de relació entre el Consell i el consistori.
c) Acords que han quedat pendents d’execució.
Les diferents comissions han coincidit en la necessitat de preparar una trobada de representants de les diferents comissions amb el nou equip de govern, un cop constituït, per fer una presentació, especialment als nous regidors i regidores del què és el CMST i quines són les seves funcions així com d’aquells aspectes de funcionament que es poden millorar. En alguna comissió es va parlar, també, de mantenir una trobada amb totes i tots els regidors per explicar què és el Consell de Sostenibilitat. Es va acordar redactar un document que ho reculli i nomenar una delegació del Consell per aquesta reunió.

a) Millores de funcionament del propi Consell
Per tal que es pugui millorar el funcionament del Consell, aquest òrgan demana al nou equip de Govern que presenti al Plenari de l’Ajuntament una proposta de modificació del Reglament, prenen com a document base el que està elaborant el propi Consell.
En essència, els canvis proposats, a més d’alguns menors- canvi de nom de les regidories implicades, freqüència dels plenaris, etc.- són els següents:
1) Sobre la presidència.
Majoritàriament, les comissions opinen que s’ha de mantenir com a president del CMST a l’alcalde i, en l’article 9 del Reglament, contemplar com a membres del Ple del Consell el/la regidor/a de Participació ciutadana i tots els membres de la corporació municipal que expressin la voluntat de participar-hi, eliminant del redactat "El Regidor delegat d’Urbanisme i Medi Ambient i el de Relacions ciutadanes".
2) Sobre la presidència de les comissions de treball.
Les comissions consideren, majoritàriament, que la presidència de les comissions de treball ha de recaure en una persona escollida dins la comissió. Aquest acord requereix la modificació de l’article 13.
3) Sobre la secretaria de les comissions de treball.
Les comissions estan d’acord en incloure en el reglament la figura del/la secretari/a tècnic/a a les comissions de treball. Aquesta persona seria la mateixa designada com a secretari/a en els plenaris del CMST, o funcionàri/a de l’Ajuntament en qui delegui aquesta funció. D’aquesta manera, s’eliminaria la secretaria que recau en una/un membre de la comissió de treball. Aquest acord requereix la modificació de l’article 13.
4) Sobre la comissió permanent.
Hi ha unanimitat absoluta de totes les comissions sobre la necessitat de redefinir les funcions de la comissió permanent. En aquest sentit, es proposa que sigui la comissió qui assumeixi la representació del CMST davant l’ajuntament, entre plenaris. Ha de ser la comissió que asseguri la difusió de la tasca de totes les comissions de treball entre les persones que formen aquest òrgan de participació i, també, de cara a l’exterior. La comissió permanent estarà formada per dues persones de cadascuna de les comissions de treball, com a mínim, designades per les esmentades comissions. Tot ordre del dia d‘aquesta comissió inclourà el punt "Informació de les comissions de treball" i en l’ordre del dia de cada comissió de treball s’inclourà el punt "Informació de la comissió permanent". Aquest acord requereix modificar l’article 14, ampliant-lo amb aquest redactat i afegir en l’article 15 " a excepció de la comissió permanent, la composició de la qual ve fixada per l’article 14".
Els i les membres del Consell consideren que el president del Consell podria informar mensualment a la comissió permanent dels punts que es té previst debatre en l’ordre del dia del plenari de l’Ajuntament.
5) Sobre la representativitat.
Les comissions coincideixen en la necessitat d’incorporar al CMST, a més de les persones a títol personal, a representants d’entitats, associacions de veïns, etc. per tal d’augmentar la seva representativitat. En aquest sentit, encoratgen als membres de cada comissió a contactar amb les entitats més properes per temàtica i/o proposar els contactes a la secretària tècnica.
b) Millores de relació entre el Consell i el consistori
1) Sobre la presència de regidors/es en les comissions de treball.
Les comissions han acordat demanar a l’Ajuntament que articuli els mecanismes legals necessaris per garantir la presència dels regidors en les comissions de treball del CMST. Demanen a l’equip de govern, en concret, la presència a cada reunió d’algun dels regidors responsables de la gestió de l’àrea, en funció de l’ordre del dia. Inicialment, proposen la presència dels regidors/es responsables de les següents àrees:

- Medi Urbà: Urbanisme, Governació i Obres i Serveis.
- Benestar Social i Salut: Benestar Social, Salut, Ensenyament, Cooperació, Joventut, Esports, Dona.
- Rural: Turisme, Medi Ambient, Governació, Obres i Serveis.
- Economia Municipal i Pressupostos Participatius: Economia i Hisenda.
- Litoral: Medi Ambient, Turisme i Obres i Serveis.
- Aigua, Residus i Energia: Medi Ambient, Obres i Serveis, Urbanisme.
- Comunicació: Cultura, Mitjans de comunicació.
- Permanent: Alcalde.
En cas que el nou cartipàs incorpori noves àrees, assignar als regidors/ores delegats de les mateixes a la comissió temàtica corresponent.
Algunes comissions han proposat, també, que a les comissions de treball hi assisteixi algun tècnic de l’àrea acompanyant al/la regidor/a.
2) Sobre els temes d’interès general.
Les comissions del Consell demanen als i les regidores de l’equip de govern que informin al Consell sobre els projectes importants i/o amb incidència sobre el municipi per tal que l’esmentat Consell pugui executar les seves funcions consultives.
3) Sobre els Acords del CMST.
Les comissions demanen, també, al nou equip de govern, que cerqui la manera de tornar a debatre els acords aprovats en els plenaris del CMST en els plenaris de l’Ajuntament. Sol·liciten, també, compliment d’aquests acords o bé el retorn d’informació al plenari del CMST quan no sigui possible aquest compliment.
4) Sobre els recursos assignats al CMST.
Es demana una partida pressupostària pròpia del CMST en els pressupostos municipals per a poder fer front a les despeses que genera l’edició del butlletí, així com altres activitats pròpies del CMST com són la formació, exposicions, etc.
Es demana, també, que s’assigni al CMST una persona per dur a terme les tasques de captació de nous membres (a títol individual o com a representants d’entitats i associacions) i seguiment dels acords.

Pel que fa a la proposta de disposar de local propi, sorgida d’alguna de les comissions, la majoria coincideix en continuar utilitzant com a sala de reunions la de l’Ajuntament, si més no, alguna dependència municipal.
c) Acords que han quedat pendents d’execució
Les comissions de treball consideren que el nou equip de govern hauria de donar compliment a les reivindicacions del CMST, algunes d’elles històriques, que es resumeixen a continuació:
Benestar Social i Salut: Presència d’un/a tècnic/a de l’àrea de BS i cens dels grans dependents locals.
Medi Rural, Agrícola i Forestal: Neteja d’abocaments incontrolats en la zona rural.
Medi Litoral: Col·locació de les xarxes a la platja per evitar les pèrdues de sorra cap al passeig, arranjament dels vessaments del carrer Martineta a la platja i creació de la figura del/la coordinador/a de platges.
Aigua, Residus i Energia: Gestió municipal dels residus a través d’una empresa pública municipal i explicacions del perquè no s’ha adoptat aquesta fórmula per la gestió del subministrament d’aigua.
Medi Urbà: Compromís d’incloure la participació de la comissió en el desenvolupament dels PEMU, d’acord amb el Plec de Condicions elaborat des de la Regidoria d’Urbanisme, Mesures de protecció de l’arbrat urbà i seguiment acurat dels finals d’obra, fent especial esment a l’arranjament de la rasa a la zona de Can Dània. Disposar hidrants prop de les zones arbrades de les urbanitzacions. Es reclamen, també, mesures d’integració paisatgística en les obres que es realitzen."

Designació dels representants del Consell Municipal de Sostenibilitat que es reuniran amb el proper equip de govern.
El Consell designa les següents persones per reunir-se amb el nou equip de govern:
Valentín Montaña
Agustín González
Rosalia Papiol
Teresa Minguijón
Pere Font
Silvestre Morros
Jordi Riambau
Blanca Cogul
Rosina Boronat
Enric Bonan
Aquesta comissió exposarà als representants del nou Equip de Govern municipal el contingut d’aquest document i proposarà la celebració de la sessió plenària corresponent a aquest període.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,45 hores.

La secretària del CMST


Elisenda Forés

Acta del 07.05.07

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 7 de maig de 2007, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió, Beatriz de Lamoga vicepresidenta de la Comissió Permanent.
Assisteixen:Jordi Pagès, Teresa Minguijon, Jordi Riambau, Enric Bonan, Albert Bonet i Eli Forés que fa de secretària.
Excusen l’absència: Joaquima Girol, Elena Santaló, i Valentin Montaña, que ha de deixar de la reunió per un accident d’un familiar.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 2 d’abril de 2007 i de la sessió extraordinària del 12 d’abril de 2007.
Es demana disculpes pels problemes de personal i informàtics que hem tingut a la Regidoria i que han impedit la normal convocatòria.
S’aprova l’acta del 12 d’abril amb l’esmena que hi ha el nom de la Beatriz de Lamoga dos cops. S’aprova l’acta del 2 d’abril amb una esmena, cal incloure la justificació d’absència de Teresa Minguijón.


2. Debat sobre el funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat en la propera legislatura.
Es lliura còpia als assistents de les aportacions del reglament amb les incorporacions que s’han anat fent en les diferents reunions de la Permanent, per tal es puguin estudiar en conjunt.
Es planteja que el CMST té algunes mancances en diversos àmbits. En el decurs d’aquesta legislatura s’ha pogut constatar que es pot millorar la seva relació amb l’equip de govern, amb els regidors responsables de l’àrea de les comissions de treball i caldria solucionar com tornar a fer passar les mocions aprovades pel Consell al Plenari de l’Ajuntament. De les aportacions dels i les assistentes es pot concloure que una fórmula podria ser preparar una trobada de representants de les diferents comissions amb el nou equip de govern un cop realitzades les
eleccions i constituït el nou equip de govern per fer una presentació, especialment als nous regidors i regidores del que és el CMST i quines són les seves funcions així com d’aquells aspectes que fóra bo que funcionessin millor.


Una de les propostes seria la de demanar la presència dels representants del govern de l’ajuntament a les reunions de les comissions de treball de les que la temàtica té més relació amb una freqüència determinada, per exemple, 1 cop al trimestre. També es important que l’equip de govern prengui consciència del caràcter d’òrgan consultiu no vinculant que té el CMST.

Pel que fa a qüestions relacionades amb la millora del funcionament del CMST, un aspecte a contemplar és el paper de secretari/a de les comissions de treball, que actualment recau en una de les persones de la comissió, però que a la pràctica du a terme la funcionària de l’Ajuntament designada per fer de secretària dels plenaris. Es proposa incloure en la modificació del reglament la creació de la figura de la secretària tècnica que podria ser la mateixa persona que ho és del CMST i que de fet, està exercint aquestes funcions. També cal potenciar les funcions del/la vicepresidència de cada comissió de treball, que actualment són nul·les i hauria de ser la persona que conduís el debat en absència del o la President/a de la comissió de treball.
Les funcions de la comissió permanent també caldria que es definissin de nou. Es proposa que assumeixi les funcions de representació davant l’ajuntament i les de motor del consell. Ha de ser la comissió que asseguri la difusió de la tasca de totes les comissions de treball i per això s’ha d’assegurar la presència d’un parell de persones de cada comissió, per exemple, de manera que faciliti els contactes entre aquesta comissió i la resta i, alhora, entre el CMST i l’equip de govern. Caldria que un punt fix de l’ordre del dia d’aquesta comissió fos repassar la tasca de cada comissió de treball, de manera que la comissió permanent tindria una visió més transversal que li permetria fer la difusió de la informació.

També es veu convenient demanar a l’ajuntament que disposi una partida pressupostària pròpia per al CMST, que inclogui els costos del butlletí i altres, com per exemple els d’organització d’alguna jornada formativa, etc.
En la proposta que farà el Consell al nou equip de govern, s’acorda, doncs, incloure també alguns temes específics de cada comissió que puguin sorgir del debat en comissió durant aquest mes de maig.

3. Precs i preguntes.
Beatriz Lamoga informa que en la passada pluja del pont de l’u de maig va poder comprovar que els arranjaments del carrer de la Martineta no han servit per a res, ja que la platja es va inundar de residus sòlids i es va netejar seguint la mateixa metodologia de sempre, per la qual cosa es demana que es torni a revisar la reparació que es diu que es va dur a terme. També es demana fer alguna gestió pel carrer Mediterrani, l’abocament del qual semblava més gran, fins i tot, que el del carrer Martineta.
Jordi Pagès pregunta per la plaça de gestió del GIS, si ja s’ha convocat. Es respon que si i que ja s’ha publicat al BOPT.
Beatriz Lamoga pregunta per la data de finalització de les obres del carrer i passeig de la Sort. Se l’informa que no se sap, ja que del carrer Antoni Roig s’havia anunciat que el terra estaria acabat per setmana santa i de la resta de carrers no es va preguntar la data de finalització.
I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 22 hores.

La vicepresidenta /// La secretària accidental


Beatriz de Lamoga /// Elisenda Forés

Acta del 12.04.07 Extraordinària

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ PERMANENT I DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 12 d’abril de 2007, es reuneix la Comissió Permanent i la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió , Manel Jiménez, President del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Assisteixen: Valentin Montaña, Albert Bonet, Maria Viladomat, Francesc Mercadé, Miquel Martinez, Saturnino López, Júlia Ramon, Pep Fortuny, Enric Bonan, Teresa Minguijon, Jordi Pagès, Joaquima Girol, Maria Martos, en representació de la UCEP, Enric Grangel, Lluís Suñé i Eli Forés que actua de secretària.
Assisteix com a convidat: Sr. Maestro, cap de la policia local.
Excusen l’absència: Jordi Riambau, Beatriz Lamoga, Carlos Lana i Àngels Mercadé.

ORDRE DEL DIA

1. Informació sobre l’ illa peatonal.
El president comença la seva intervenció fent esment de les modificacions que sofrirà la circulació de vehicles amb la peatonalització del casc antic.

S’ha encomanat a la policia local, en base al pla de vialitat existent i la sol·licitud del propi CMST, que es va produir quan van desaparèixer les pedres del portal de Padrines, un pla per ordenar la circulació tenint en compte que es pot aconseguir la peatonalització de tot el casc antic, en un futur. El senyor Maestro, cap de la policia local, procedeix a explicar el primer esborrany que han elaborat. De fet, es tracta de poques modificacions del pla de vialitat ja presentat.

El carrer Ferran de Querol ha de canviar de sentit, passant a pujada. El carrer Lleida serà tot de baixada i el de l’Estació quedarà de pujada, com ara. El carrer Capella passarà a baixada. El carrer Tarragona en relació al de vialitat, canvia de sentit, cap a Creixell enlloc de cap al sud. El carrer del Rosari també es podrà fer servir en els dos sentits, d’anada i tornada.

Es pretén que els vehicles que circulin pel carrer Tarragona tinguin sortida cap al Carrer de les Dues Parets. De fet, es tracta d’executar el Pla de vialitat amb l’excepció d’alguns canvis de sentit, com el del carrer Capella. Es pretén que tot estigui executat abans de l’estiu.

Passant a una altra zona, el carrer Pere Badia passa a ser d’una única direcció des de la rotonda del carrer de Garrofers. Es podrà accedir al Passeig de la Sort a través del carrer Lleida, del Mercat, Fàbrica, que tindrà el sentit canviat per permetre-ho.

Al tancar el carrer Antoni Roig, aquest passa a peatonal, tot i que encara cal que es determini l’horari de càrrega i descàrrega, que serà fix. El carrer Capella té un espai, on ara està el mercat, que quedarà habilitat per a càrrega i descàrrega, excepcionalment, fora de l’horari oficial estipulat com a càrrega i descàrrega. En aquella zona no estarà permès aparcar a cap altre vehicle. També ho serà Ferran de Querol. També n’hi haurà al carrer de la Sort, de zona de càrrega i descàrrega. El que manca per concretar és com han d’accedir els veïns.

No estarà permesa la circulació de vehicles de més de 3500 Kg per tota Torredembarra. Saturnino López reclama especial atenció al carrer Escaletes, estudiant si s’escau, incloure’l en la zona peatonal i el cap de la policia, Sr. Maestro, indica que cal estudiar el tema. El president de la comissió diu que si la peatonalització és una demanda dels veïns, molt millor.

Per últim, la darrera zona és la que es troba entre Santa Rosalia, Alt i Baix de Sant Pere, Freginal, etc. La Baixada de Sant Antoni estarà tancada a la circulació, a l’alçada de Santa Rosalia. Aquest carrer continuarà sent d’únic sentit cap a l’escorxador que farà les funcions de Rotonda. Alt de Sant Pere queda igual però hi ha la possibilitat de deixar entrar al carrer baixada de Sant Antoni per entrar a Freginal.

Es pregunta si s’ha pensat la possibilitat de deixar el carrer Freginal únicament per a veïns i es respon que s’està estudiant. S’està pensat en acotar llargada i amplada dels vehicles en la zona del casc antic.

Cal tenir present que darrera de l’escola Antoni Roig també hi ha un aparcament gran, que caldrà senyalitzar adequadament. Tindrà unes 250 places. Joaquima Girol demana que també estiguin els aparcaments de Baix a Mar perfectament senyalitzats. Una idea seria aplicar el mateix que Baix a Mar, creant un distintiu de resident per permetre l’aparcament només dels veïns a la zona del nucli antic.

Els comerciants del carrer de la Font han demanat, també, la peatonalització del carrer de la Sort. S’està plantejant aprofitar el tancament del carrer de la Muralla, i el de la Sort ja que no hi haurà cap tipus de circulació dins la plaça. En aquest darrer carrer es proposa fer una primera actuació: pujar el nivell de la calçada, de manera que quedi amb un aspecte que recordi al peatonal, tot i que es permeti l’entrada dels vehicles.

Un altre tema que es proposa és el tancament de Francesc Moragues i Gibert, deixant un pivot, per a càrrega i descàrrega i accés veïnal. Es podria aprofitar per no caler entrar els camions d’escombraries en aquesta zona, també.

L’objectiu és que tot el casc antic acabi sent, a mig termini, peatonal i el que es presenta avui, és que s’inicia aquest procés i que no tindrà retorn un cop s’executi tota la senyalització. La càrrega i descàrrega haurà d’estar perfectament delimitada.

5. Precs i preguntes.
Enric Bonan agraeix l’explicació i demana que s’expliqui a les persones afectades. El President demana el recolçament del CMST i explica que la setmana vinent aquesta proposta serà explicada a l’oposició. Després seran informats els veïns, un cop la proposta estigui més elaborada.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.

El president del CMST /// La secretària del CMST

Manel Jimenez /// Elisenda Forés

Acta del 02.04.07

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 2 d’abril de 2007, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Albert Bonet, membre de la Comissió Permanent.
Assisteixen: Enric Bonan, Valentin Montaña, Enric Grangel i Eli Forés que fa de secretària accidental.

Excusen l’absència: Joan Carles Crespo.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 5 de març de 2007
S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació sobre el personal i oposicions de l’Ajuntament.
El regidor Enric Grangel informa la comissió sobre diversos aspectes relacionats amb les oposicions convocades per tal que la plantilla de l’ajuntament quedi completa. En aquest sentit informa que quan es va constituir l’equip de govern actual, un dels acords relatius a personal fou acabar amb la precarietat existent, que es xifrava en un 45% de la plantilla de personal.

Cal tenir present que l’equip de govern es va trobar amb una RLT aprovada, on es determinen les condicions de cadascun dels llocs de treball. Així, hi ha un conjunt de funcionaris que pertanyen a l’administració general, però n’hi ha, també, de categoria especial. De fet, una gran part dels tècnics pertanyen a la categoria especial.

Tots els llocs de funcionari de categoria especial, poden accedir a plaça fixa a través de dues modalitats: concurs de mèrits+oposició o, únicament, concurs de mèrits. En tots els casos, s’ha de constituir un tribunal on hi ha persones que no pertanyen a l’administració local- escola d’administració pública, per exemple- i els mèrits es valoren amb uns barems que han d’estar valorats, prèviament, pel CUP.

Durant la legislatura, s’han dut a terme les oposicions a les places de grup més baix: subalterns, policia, etc. Ara s’han convocat les 17 places d’auxiliar administratiu, a les quals opten, de facto, unes 150 de les 180 persones inscrites i han quedat per convocar les places de règim especial.

En la passada Junta de Govern es va discutir la possibilitat de treure a concurs les places pendents d’ Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer, Arquitecte tècnic d’Obres i la plaça de tècnic que controla el sistema GIS. Aquestes places es va decidir deixar-les damunt la taula després de la discussió sorgida, tot i que es possible que aquesta darrera, la de tècnic que controla el sistema GIS si s’acabi convocant.

Si s’acaba confirmant aquesta decisió la precarietat, quedarà reduïda, aproximadament, al 7% i afectarà, majoritàriament, al personal tècnic, tot i que també queden algunes places per cobrir com algunes administratives de policia, la de tècnica de joventut- aquesta s’espera que l’ actual persona que fa les funcions de tècnica pugui, com a mínim, estar contractada un temps com a tal per poder competir amb igualtat de condicions amb altres persones que puguin concórrer-, la tècnica de medi ambient i la psicòloga.

El regidor informa, també, que s’està treballant en l’elaboració del Reglament de segona activitat dins de l’àmbit de la policia, que permetria destinar a altres activitats als policies que assoleixen una certa edat o tenen alguna limitació física que els impedeix el treball assignat

3. Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat
Elisenda Forés reparteix entre els presents un esborrany de la proposta de reglament que inclou totes les modificacions que s’han anat proposat en les diferents reunions per tal siguin examinades. En una propera reunió que tingui més quorum, s’intentarà completar les propostes abans de passar-lo a la resta de comissions de treball.

4. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S’ajorna aquest punt

5. Precs i preguntes.
No n’hi ha

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 22 hores.

El president /// La secretària accidental

Lluís Suñé /// Elisenda Forés

Acta del 05.03.07

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 5 de març de 2007, es reuneix la Comissió de Permanent del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Lluis Suñé, president de la comissió permanent del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra.
Assisteixen:Jordi Pagès, Manuel Jimenez, Albert Bonet, Enric Bonan, Miquel Martínez, Valentín Montaña i Elisenda Forés que fa de secretària accidental.
Disculpen la seva absència: Maria Teresa Minguijon i Beatriz de Lamoga

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta del 5 de febrer de 2007.
S'aprova l'acta sense esmenes.

2. IV Premi Cal Bofill de Bones pràctiques de sostenibilitat.
La Comissió designa Albert Bonet i com a suplent Enric Bonan. La comissió no fa cap proposta concreta.

3. Informació sobre la subvenció de participació ciutadana.
S'informa del projecte que s'ha presentat, que es correspon a l'acord de la passada reunió de la comissió permanent en el sentit de sol·licitar suport humà a la tasca del Consell i, molt especialment, en tot allò que té relació amb el seguiment dels acords.

4. Modificació del reglament del CMST.
Es posposa aquest punt per a la propera reunió, tot esperant que hi hagi més persones per a discutir la proposta que l’ Albert Bonet ha fet circular per correu electrònic. S' acorda que en la propera reunió de la permanent s' acabarà d' elaborar l' esborrany i després es farà arribar a la resta de comissions de treball per tal que puguin donar la seva opinió.

5. Informació sobre el procés de participació ciutadana Gaià-Francolí
S' informa del procés engegat per l' Agència Catalana de l' Aigua (ACA), que està duent a terme dues proves pilot- Alt Ter i Gaià-Francolí- per a donar compliment a la Directiva Marc d' Aigües pel que fa a la participació ciutadana en l' elaboració dels Plans de Conca. En les reunions que s' estan duent a terme, es cerca la participació ciutadana per tal de validar l' estudi que ha fet l' ACA de les mancances hidrològiques de la conca. S' estan duent a terme diverses reunions per conca, repartides per temàtiques concretes. Es reparteix a la comissió les carpetes informatives que ens ha lliurat l' ACA i es convida les persones que formen part del Consell a participar en la reunió que tindrà lloc el proper dia 13 de març a la Sala de Plens de l' Ajuntament, la segona del grup de treball hidromorfologia que es reuneix a Torredembarra. L' alcalde informa que no ha rebut cap invitació per a participar-hi.

6. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S' acorda aprofitar el preàmbul del reglament per a donar a conèixer les veritables funcions del Consell de Sostenibilitat, que no estan limitades a l' àmbit del medi ambient, en forma d' article de la Comissió.

7. Precs i preguntes
Jordi Pagès informa sobre la creació de l' oficina de Canvi Climàtic i prega que el Consell tingui algun tipus de lligam amb aquest nou òrgan. També informa que ja ha demanat informació sobre el tema a la Generalitat per saber formalitzar aquest lligam.

Albert Bonet prega que a totes les comissions s' incorpori un punt “Pla d' entorn” i que la comissió de comunicació reculli les propostes de les diferents comissions de treball.

Manuel Jiménez informa que s' ha aprovat el Pla de Ports de Catalunya i que el port del Torredembarra, a partir del 2010, si fos necessari, s' ampliaria a 200 amarratges més sempre i quant ho admeti el territori. Al ser amarratges per a vaixells més grans, es duplicaria la zona ocupada pel port i, a més, augmentaria la zona lúdica i la problemàtica que genera. És per aquest motiu que l' Ajuntament continua sense acceptar-ho.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21 hores.

El president /// La secretària accidental


Lluís Suñé /// Elisenda Forés

Acta del 05.02.07

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 5 de febrer de 2007, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Lluís Suñé, president de la Comissió.
Assisteixen: Joaquima Girol, Beatriz Lamoga, Jordi Riambau, Miquel Martínez, Jordi Pagès, Enric Bonan, Albert Bonet, Valentin Montaña i Míriam Solé que fa de secretària accidental.
Justifiquen la seva absència: Francesc Mercadé i Elisenda Forés.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’ acta de la sessió ordinària del 15 de gener de 2007.
S’ aprova l’acta amb les esmenes que es detallen a continuació referents al punt 3 de l’ordre del dia sobre la modificació del Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat.

L’art. 17 es creu més convenient deixar-lo igual com estava.
L’art. 21 es considera que no cal especificar cap regidoria, es pot redactar dient: Les regidories delegades posaran a disposició del Consell, per al desenvolupament de les seves funcions, els recursos disponibles.
L’art. 22 es creu que s’hauria de consultar al secretari de la corporació la manera de redactar-lo per tal de veure si seria possible no exigir un quorum d’una tercera part dels membres del CMST perquè quedi constituït el ple.
L’art. 25 es comenta la possibilitat de treure’l.

2. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Lluís Suñé comenta que farà l’article de la contraportada.

Albert Bonet informa sobre els articles que s’inclouran en el proper butlletí. Des de la regidoria de Medi Ambient se li passarà informació sobre el procés participatiu al Gaià i Francolí i farà també un article.

3. Modificació del Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Quant al preàmbul, Albert Bonet té una proposta que ens enviarà per correu electrònic per tal que en la pròxima reunió es valori.

L’art. 31 es comenta que es podria redactar dient: El Consell Municipal de Sostenibilitat tindrà la seu a l’edifici municipal Cal Bofill. Les reunions de les diverses comissions de treball es duran a terme preferentment en edificis municipals tret d’aquells casos que es consideri realitzar-les en altres indrets del municipi més escaients.

4. Subvenció de participació ciutadana.
S’informa sobre la convocatòria referent a la subvenció per a promoure la participació ciutadana (ORDRE IRP/2/2007, de 8 de gener), es llegeixen els objectius de la convocatòria i s’ acorda demanar la subvenció i orientar-la cap a l’objectiu d) Estructures tècniques de suport a les polítiques de participació que permetin, a través tant de la contractació de professionals com de la promoció de programes de formació, disposar de recursos humans necessaris per a propiciar polítiques participatives de qualitat.

5. Participació del CMST en els processos participatius en el Gaià i Francolí.
Lluís Suñé informa sobre el procés de participació ciutadana per a la redacció dels plans de gestió de la conca del Gaià i Francolí, i convida a tots els membres del CMST per a què el proper dia 13 de febrer participin en la sessió sobre les alteracions hidromorfològiques que es dura a terme a les 18 hores a la Sala de Plens de l’ Ajuntament. El 13 de març hi haurà la segona sessió a la mateixa hora i lloc. També es publicarà al Butlletí.

6. Precs i preguntes.
No hi ha precs ni preguntes.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21.40 hores.

El president /// La secretària accidental


Lluís Suñé /// Míriam Solé

Acta del 15.01.07

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 15 de gener de 2007, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Lluís Suñé, president de la Comissió.
Assisteixen: Albert Bonet, Valentin Montaña, Jordi Riambau, Jordi Pagès, Joaquima Girol, Miquel Martínez i Elisenda Forés que fa de secretària accidental.
Justifiquen la seva absència: Manuel Jiménez, Enric Bonan, Gerard Ciuró, Francesc Mercadé i Elena Santaló.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’ acta de la sessió ordinària del 6 de novembre de 2006 i de la sessió extraordinària del 20 de novembre de 2006.
S’ aproven les dues actes sense esmenes.

2. Informació sobre l’aplicació de la Directiva Marc d’aigües en la conca del Gaià.
S’explica el procés participatiu que l’ Agència Catalana de l’ Aigua ha engegat a la Conca del Gaià – Francolí.
Es proposa que el Consell Municipal de Sostenibilitat hi participi i es posi aquest punt d' informació a l’ ordre del dia de totes les comissions. També s’acorda enviar un escrit a l’ ACA manifestant la voluntat de participar incorporant al procés participatiu, no solament la nostra presència, sinó també tota la hidrologia del municipi.

3. Modificació del Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S' acorda anar tractant la proposta de modificació del reglament en les successives reunions de la comissió permanent.

Es proposa que el preàmbul sigui modificat/ ampliat.

Al capítol III, a l’art. 16 es proposa canviar "la Regidoria delegada d’ Urbanisme i Medi Ambient" per “les diferents regidories”.

Al capítol IV s’aporten algunes propostes les quals es detallen seguidament:
L’art. 18 s’acorda que quedi redactat de la següent manera: “ Tots els membres del CMST podran sol·licitar la inclusió de punts a l’ordre del dia i la Comissió Permanent elaborarà un informe raonat sobre la inclusió”.
A l’art. 19 també es proposa modificar quan diu un terç dels membres del Ple per un terç dels membres del CMST.
L’art. 21 es considera que no cal especificar cap regidoria, es pot redactar dient: Les regidories delegades posaran a disposició del Consell, per al desenvolupament de les seves funcions, els recursos disponibles.
L’art. 22 es creu que s’hauria de consultar al secretari de la corporació la manera de redactar-lo per tal de veure si seria possible no exigir un quorum d’una tercera part dels membres del CMST perquè quedi constituït el ple.
L’art. 25 es comenta la possibilitat de treure’l.
A l’art. 27 es proposa suprimir la paraula president i deixar-ho com que cada comissió designarà un/a representant que informarà al Ple del Consell ....
L’art. 31 queda pendent de redactar-lo però es vol modificar per fer constar que la seu del Consell és a Cal Bofill.Centre d'Activitats mediambientals

I per últim, a la segona disposició transitòria es proposa treure la primera part de la frase quedant: L’ Ajuntament es dirigirà, periòdicament i públicament a tots els grups, associacions, entitats i veïns i veïnes del municipi per tal de donar a conèixer i promocionar la possibilitat de prendre-hi part.

4. Butlletí del CMST.
Es proposa incloure informació sobre la plantada de Tamarius i s’informa també que la data de publicació s’ha avançat.

5. Precs i preguntes.
Albert Bonet informa sobre el 2on. Congrés de Restauració de Rius i Aiguamolls que es durà a terme els dies 23, 24 i 25 de gener a Tarragona, passarà la informació i prega que es passi a tothom.

S’ informa de la reunió amb SECOMSA, S.L. (Serveis Comarcals Mediambientals, Cambrils) que es farà dimecres vinent, on seran convidades totes les persones del Consell Municipal de Sostenibilitat.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.

El president /// La secretària accidental


Lluís Suñé /// Elisenda Forés