Acta del 12.04.07 Extraordinària

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ PERMANENT I DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 12 d’abril de 2007, es reuneix la Comissió Permanent i la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió , Manel Jiménez, President del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Assisteixen: Valentin Montaña, Albert Bonet, Maria Viladomat, Francesc Mercadé, Miquel Martinez, Saturnino López, Júlia Ramon, Pep Fortuny, Enric Bonan, Teresa Minguijon, Jordi Pagès, Joaquima Girol, Maria Martos, en representació de la UCEP, Enric Grangel, Lluís Suñé i Eli Forés que actua de secretària.
Assisteix com a convidat: Sr. Maestro, cap de la policia local.
Excusen l’absència: Jordi Riambau, Beatriz Lamoga, Carlos Lana i Àngels Mercadé.

ORDRE DEL DIA

1. Informació sobre l’ illa peatonal.
El president comença la seva intervenció fent esment de les modificacions que sofrirà la circulació de vehicles amb la peatonalització del casc antic.

S’ha encomanat a la policia local, en base al pla de vialitat existent i la sol·licitud del propi CMST, que es va produir quan van desaparèixer les pedres del portal de Padrines, un pla per ordenar la circulació tenint en compte que es pot aconseguir la peatonalització de tot el casc antic, en un futur. El senyor Maestro, cap de la policia local, procedeix a explicar el primer esborrany que han elaborat. De fet, es tracta de poques modificacions del pla de vialitat ja presentat.

El carrer Ferran de Querol ha de canviar de sentit, passant a pujada. El carrer Lleida serà tot de baixada i el de l’Estació quedarà de pujada, com ara. El carrer Capella passarà a baixada. El carrer Tarragona en relació al de vialitat, canvia de sentit, cap a Creixell enlloc de cap al sud. El carrer del Rosari també es podrà fer servir en els dos sentits, d’anada i tornada.

Es pretén que els vehicles que circulin pel carrer Tarragona tinguin sortida cap al Carrer de les Dues Parets. De fet, es tracta d’executar el Pla de vialitat amb l’excepció d’alguns canvis de sentit, com el del carrer Capella. Es pretén que tot estigui executat abans de l’estiu.

Passant a una altra zona, el carrer Pere Badia passa a ser d’una única direcció des de la rotonda del carrer de Garrofers. Es podrà accedir al Passeig de la Sort a través del carrer Lleida, del Mercat, Fàbrica, que tindrà el sentit canviat per permetre-ho.

Al tancar el carrer Antoni Roig, aquest passa a peatonal, tot i que encara cal que es determini l’horari de càrrega i descàrrega, que serà fix. El carrer Capella té un espai, on ara està el mercat, que quedarà habilitat per a càrrega i descàrrega, excepcionalment, fora de l’horari oficial estipulat com a càrrega i descàrrega. En aquella zona no estarà permès aparcar a cap altre vehicle. També ho serà Ferran de Querol. També n’hi haurà al carrer de la Sort, de zona de càrrega i descàrrega. El que manca per concretar és com han d’accedir els veïns.

No estarà permesa la circulació de vehicles de més de 3500 Kg per tota Torredembarra. Saturnino López reclama especial atenció al carrer Escaletes, estudiant si s’escau, incloure’l en la zona peatonal i el cap de la policia, Sr. Maestro, indica que cal estudiar el tema. El president de la comissió diu que si la peatonalització és una demanda dels veïns, molt millor.

Per últim, la darrera zona és la que es troba entre Santa Rosalia, Alt i Baix de Sant Pere, Freginal, etc. La Baixada de Sant Antoni estarà tancada a la circulació, a l’alçada de Santa Rosalia. Aquest carrer continuarà sent d’únic sentit cap a l’escorxador que farà les funcions de Rotonda. Alt de Sant Pere queda igual però hi ha la possibilitat de deixar entrar al carrer baixada de Sant Antoni per entrar a Freginal.

Es pregunta si s’ha pensat la possibilitat de deixar el carrer Freginal únicament per a veïns i es respon que s’està estudiant. S’està pensat en acotar llargada i amplada dels vehicles en la zona del casc antic.

Cal tenir present que darrera de l’escola Antoni Roig també hi ha un aparcament gran, que caldrà senyalitzar adequadament. Tindrà unes 250 places. Joaquima Girol demana que també estiguin els aparcaments de Baix a Mar perfectament senyalitzats. Una idea seria aplicar el mateix que Baix a Mar, creant un distintiu de resident per permetre l’aparcament només dels veïns a la zona del nucli antic.

Els comerciants del carrer de la Font han demanat, també, la peatonalització del carrer de la Sort. S’està plantejant aprofitar el tancament del carrer de la Muralla, i el de la Sort ja que no hi haurà cap tipus de circulació dins la plaça. En aquest darrer carrer es proposa fer una primera actuació: pujar el nivell de la calçada, de manera que quedi amb un aspecte que recordi al peatonal, tot i que es permeti l’entrada dels vehicles.

Un altre tema que es proposa és el tancament de Francesc Moragues i Gibert, deixant un pivot, per a càrrega i descàrrega i accés veïnal. Es podria aprofitar per no caler entrar els camions d’escombraries en aquesta zona, també.

L’objectiu és que tot el casc antic acabi sent, a mig termini, peatonal i el que es presenta avui, és que s’inicia aquest procés i que no tindrà retorn un cop s’executi tota la senyalització. La càrrega i descàrrega haurà d’estar perfectament delimitada.

5. Precs i preguntes.
Enric Bonan agraeix l’explicació i demana que s’expliqui a les persones afectades. El President demana el recolçament del CMST i explica que la setmana vinent aquesta proposta serà explicada a l’oposició. Després seran informats els veïns, un cop la proposta estigui més elaborada.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.

El president del CMST /// La secretària del CMST

Manel Jimenez /// Elisenda Forés

No hay comentarios: