Acta del 09.07.07

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 9 de juliol de 2007, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Manel Jiménez, president de la Comissió.
Assisteixen: Jordi Riambau, Albert Bonet, Jordi Pagès, Valentin Montaña, Iris Gual, Miquel Martínez, Enric Bonan, Josep Oviedo, Daniel Masagué, Carlos Lana i Juan Pérez, Jordi Solé, Míriam Colina i Elisenda Forés que fa de secretària.
Justifiquen la seva absència: Joaquima Girol.
ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 7 de maig de 2007.
S’aprova l’acta per part de les persones que hi van ser presents amb l’esmena d’incloure Enric Bonan i Albert Bonet com assistents

2. Presentació del personal assignat al CMST
Es presenten les tres persones que donaran suport a les tasques del Consell fins al 31 de desembre d’enguany gràcies a l’obtenció de diverses subvencions. Es tracta d’ Eva Parra com a persona que s’encarregarà del desenvolupament del Procés de Pressupostos participatius a nivell local, Míriam Colina per desenvolupar els aspectes de l’agenda 21, especialment la variació dels indicadors i Judith Torrelles, per donar suport al desenvolupament de diverses subvencions. Tanmateix, cadascuna d’elles té assignat el seguiment dels acords de les comissions de treball del Consell. La persona assignada a aquesta comissió és Míriam Colina.

3. Data de trobada dels representants del CMST i l’equip de Govern
El president proposa que la trobada sol·licitada pel Consell tingui lloc entre els dies 23 i 30 de juliol, preferentment el dijous dia 26, a les 8 de la tarda. El document es presentarà a tots els representants dels grups municipals del consistori i cal convocar, doncs, als regidors representants de cada grup municipal.

4. Proposta sobre el procés de pressupostos participatius
S’aporten els tres documents que s’annexen a l’acta i s’explica el funcionament que s’ha preparat per enguany i que serà presentat a les entitats el proper dimecres dia 11.
Es presenta el cronograma de treball del procés que enguany inclourà, també, la ciutadania i una votació popular que tindrà lloc el mes d’octubre, aproximadament. També es presenten algunes propostes que ja han fet algunes de les comissions i s’explica el procés d’Agenda 21 a les escoles, que s’intentarà incorporar als pressupostos d’enguany, ja que està contemplat en el projecte subvencionat.
El president del CMST reclama que el procés estigui acabat, a molt tardar el setembre-principis d’octubre, atenent l propi desenvolupament del debat de la totalitat dels pressupostos de l’Ajuntament.

5. Informació sobre modificacions puntuals del PG de les zones del portal de Padrines, Filadors i Carrer de la Sort
Queda aquest punt sobre la taula, ja que l’havia d’haver exposat l’arquitecte municipal, que no ha pogut assistir a aquesta reunió

6. Butlletí del CMST
Atenent que el plenari serà el 14 de setembre, degut al procés electoral, en aquest número no s’inclourà informació del plenari. Es proposa parlar sobre l’augment de plantilla destinada al CMST

7. Proposta de modificació del Reglament
S’aporten les modificacions del reglament que s’adjunten en annex. Es dóna de termini fins al 31 d’agost per fer arribar les modificacions que la resta de membres del CMST considerin adients i el president proposa que l’aprovació del reglament tingui lloc al plenari del mes de setembre.

8. Precs i preguntes
No hi ha precs i preguntes.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21 hores.

El president /// La secretària accidental


Manel Jiménez /// Elisenda Forés

No hay comentarios: