Acta del 07.05.07

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 7 de maig de 2007, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió, Beatriz de Lamoga vicepresidenta de la Comissió Permanent.
Assisteixen:Jordi Pagès, Teresa Minguijon, Jordi Riambau, Enric Bonan, Albert Bonet i Eli Forés que fa de secretària.
Excusen l’absència: Joaquima Girol, Elena Santaló, i Valentin Montaña, que ha de deixar de la reunió per un accident d’un familiar.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 2 d’abril de 2007 i de la sessió extraordinària del 12 d’abril de 2007.
Es demana disculpes pels problemes de personal i informàtics que hem tingut a la Regidoria i que han impedit la normal convocatòria.
S’aprova l’acta del 12 d’abril amb l’esmena que hi ha el nom de la Beatriz de Lamoga dos cops. S’aprova l’acta del 2 d’abril amb una esmena, cal incloure la justificació d’absència de Teresa Minguijón.


2. Debat sobre el funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat en la propera legislatura.
Es lliura còpia als assistents de les aportacions del reglament amb les incorporacions que s’han anat fent en les diferents reunions de la Permanent, per tal es puguin estudiar en conjunt.
Es planteja que el CMST té algunes mancances en diversos àmbits. En el decurs d’aquesta legislatura s’ha pogut constatar que es pot millorar la seva relació amb l’equip de govern, amb els regidors responsables de l’àrea de les comissions de treball i caldria solucionar com tornar a fer passar les mocions aprovades pel Consell al Plenari de l’Ajuntament. De les aportacions dels i les assistentes es pot concloure que una fórmula podria ser preparar una trobada de representants de les diferents comissions amb el nou equip de govern un cop realitzades les
eleccions i constituït el nou equip de govern per fer una presentació, especialment als nous regidors i regidores del que és el CMST i quines són les seves funcions així com d’aquells aspectes que fóra bo que funcionessin millor.


Una de les propostes seria la de demanar la presència dels representants del govern de l’ajuntament a les reunions de les comissions de treball de les que la temàtica té més relació amb una freqüència determinada, per exemple, 1 cop al trimestre. També es important que l’equip de govern prengui consciència del caràcter d’òrgan consultiu no vinculant que té el CMST.

Pel que fa a qüestions relacionades amb la millora del funcionament del CMST, un aspecte a contemplar és el paper de secretari/a de les comissions de treball, que actualment recau en una de les persones de la comissió, però que a la pràctica du a terme la funcionària de l’Ajuntament designada per fer de secretària dels plenaris. Es proposa incloure en la modificació del reglament la creació de la figura de la secretària tècnica que podria ser la mateixa persona que ho és del CMST i que de fet, està exercint aquestes funcions. També cal potenciar les funcions del/la vicepresidència de cada comissió de treball, que actualment són nul·les i hauria de ser la persona que conduís el debat en absència del o la President/a de la comissió de treball.
Les funcions de la comissió permanent també caldria que es definissin de nou. Es proposa que assumeixi les funcions de representació davant l’ajuntament i les de motor del consell. Ha de ser la comissió que asseguri la difusió de la tasca de totes les comissions de treball i per això s’ha d’assegurar la presència d’un parell de persones de cada comissió, per exemple, de manera que faciliti els contactes entre aquesta comissió i la resta i, alhora, entre el CMST i l’equip de govern. Caldria que un punt fix de l’ordre del dia d’aquesta comissió fos repassar la tasca de cada comissió de treball, de manera que la comissió permanent tindria una visió més transversal que li permetria fer la difusió de la informació.

També es veu convenient demanar a l’ajuntament que disposi una partida pressupostària pròpia per al CMST, que inclogui els costos del butlletí i altres, com per exemple els d’organització d’alguna jornada formativa, etc.
En la proposta que farà el Consell al nou equip de govern, s’acorda, doncs, incloure també alguns temes específics de cada comissió que puguin sorgir del debat en comissió durant aquest mes de maig.

3. Precs i preguntes.
Beatriz Lamoga informa que en la passada pluja del pont de l’u de maig va poder comprovar que els arranjaments del carrer de la Martineta no han servit per a res, ja que la platja es va inundar de residus sòlids i es va netejar seguint la mateixa metodologia de sempre, per la qual cosa es demana que es torni a revisar la reparació que es diu que es va dur a terme. També es demana fer alguna gestió pel carrer Mediterrani, l’abocament del qual semblava més gran, fins i tot, que el del carrer Martineta.
Jordi Pagès pregunta per la plaça de gestió del GIS, si ja s’ha convocat. Es respon que si i que ja s’ha publicat al BOPT.
Beatriz Lamoga pregunta per la data de finalització de les obres del carrer i passeig de la Sort. Se l’informa que no se sap, ja que del carrer Antoni Roig s’havia anunciat que el terra estaria acabat per setmana santa i de la resta de carrers no es va preguntar la data de finalització.
I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 22 hores.

La vicepresidenta /// La secretària accidental


Beatriz de Lamoga /// Elisenda Forés

No hay comentarios: