Acta del 06.09.07 Extraordinària

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 6 de setembre de 2007, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, en sessió extraordinària, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Gerard Ciuró, president de la Comissió Permanent del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Assisteixen: Juan Pérez, Enric Bonan, Iris Gual, Albert Bonet, Francesc Mercadé, Carles Rico, Teresa Minguijón, Míriam Colina, Daniel Massagué, Valentín Montaña, Jordi Riambau i Elisenda Forés que fa de secretària.
Justifiquen la seva absència: Beatriz De Lamoga, Joaquima Girol, Jordi Pagès, Manel Jiménez i Esperanza Picó.

ORDRE DEL DIA

1. Convocatòria del Plenari del Consell pel dia 14 de setembre de 2007.
S’acorda el dia 14 de setembre per fer el plenari.
Es passa a informació l’ordre del dia del plenari i s’acorda fer la presentació habitual en power-point, per agilitzar la sessió.

S’acorda presentar en el plenari les següents modificacions del reglament:
Modificar el redactat de l’article 16è que quedaria redactat com “...comissions de treball tant entre les persones que formen aquest òrgan de participació com de cara...”

Incloure en el preàmbul l’acord de Nairobi.

S’acorda, també, que la sessió plenària sigui gravada, incloent les intervencions del públic. Per això cal tenir un micròfon inalàmbric.
S’acorda preparar unes quantes còpies del text refós resultant i fer una tramesa, també, per correu electrònic.
S’acorda eliminar el punt núm. 9. de l’ordre del dia “Qüestions sobrevingudes”.
S’acorda convocar el plenari a les 20h. del divendres dia 14 de setembre.

S’informa de l’existència en la zona web corresponent a l’àmbit de participació ciutadana l’apartat corresponent al CMST. S’ha construït en forma de blogs -un per comissió de treball- dins un blog del CMST, afavorint, d’aquesta manera, que es puguin fer comentaris. Cada comissió té informació sobre les actes del 2007, les convocatòries en curs i un apartat amb unes fitxes on s’expliquen les gestions realitzades per donar resposta als precs i preguntes. Hi ha, també, informació sobre els dies de reunió de cadascuna de les comissions.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21 hores.

El president // La secretària accidental

Gerard Ciuró // Elisenda Forés

No hay comentarios: