Acta del 02.04.07

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 2 d’abril de 2007, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Albert Bonet, membre de la Comissió Permanent.
Assisteixen: Enric Bonan, Valentin Montaña, Enric Grangel i Eli Forés que fa de secretària accidental.

Excusen l’absència: Joan Carles Crespo.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 5 de març de 2007
S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació sobre el personal i oposicions de l’Ajuntament.
El regidor Enric Grangel informa la comissió sobre diversos aspectes relacionats amb les oposicions convocades per tal que la plantilla de l’ajuntament quedi completa. En aquest sentit informa que quan es va constituir l’equip de govern actual, un dels acords relatius a personal fou acabar amb la precarietat existent, que es xifrava en un 45% de la plantilla de personal.

Cal tenir present que l’equip de govern es va trobar amb una RLT aprovada, on es determinen les condicions de cadascun dels llocs de treball. Així, hi ha un conjunt de funcionaris que pertanyen a l’administració general, però n’hi ha, també, de categoria especial. De fet, una gran part dels tècnics pertanyen a la categoria especial.

Tots els llocs de funcionari de categoria especial, poden accedir a plaça fixa a través de dues modalitats: concurs de mèrits+oposició o, únicament, concurs de mèrits. En tots els casos, s’ha de constituir un tribunal on hi ha persones que no pertanyen a l’administració local- escola d’administració pública, per exemple- i els mèrits es valoren amb uns barems que han d’estar valorats, prèviament, pel CUP.

Durant la legislatura, s’han dut a terme les oposicions a les places de grup més baix: subalterns, policia, etc. Ara s’han convocat les 17 places d’auxiliar administratiu, a les quals opten, de facto, unes 150 de les 180 persones inscrites i han quedat per convocar les places de règim especial.

En la passada Junta de Govern es va discutir la possibilitat de treure a concurs les places pendents d’ Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer, Arquitecte tècnic d’Obres i la plaça de tècnic que controla el sistema GIS. Aquestes places es va decidir deixar-les damunt la taula després de la discussió sorgida, tot i que es possible que aquesta darrera, la de tècnic que controla el sistema GIS si s’acabi convocant.

Si s’acaba confirmant aquesta decisió la precarietat, quedarà reduïda, aproximadament, al 7% i afectarà, majoritàriament, al personal tècnic, tot i que també queden algunes places per cobrir com algunes administratives de policia, la de tècnica de joventut- aquesta s’espera que l’ actual persona que fa les funcions de tècnica pugui, com a mínim, estar contractada un temps com a tal per poder competir amb igualtat de condicions amb altres persones que puguin concórrer-, la tècnica de medi ambient i la psicòloga.

El regidor informa, també, que s’està treballant en l’elaboració del Reglament de segona activitat dins de l’àmbit de la policia, que permetria destinar a altres activitats als policies que assoleixen una certa edat o tenen alguna limitació física que els impedeix el treball assignat

3. Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat
Elisenda Forés reparteix entre els presents un esborrany de la proposta de reglament que inclou totes les modificacions que s’han anat proposat en les diferents reunions per tal siguin examinades. En una propera reunió que tingui més quorum, s’intentarà completar les propostes abans de passar-lo a la resta de comissions de treball.

4. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S’ajorna aquest punt

5. Precs i preguntes.
No n’hi ha

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 22 hores.

El president /// La secretària accidental

Lluís Suñé /// Elisenda Forés

No hay comentarios: