Acta sessió 17/12/08

Convocatòria sessió 17/12/08


Benvolguts i benvolgudes,

Queda convocada la Comissió Permanent pel proper dimecres 17 de desembre de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 19 de novembre de 2008.

2. Planificació per a l’any 2009.

3. Informació sobre el procés de Pressupostos Participatius.

4. Preparació del Plenari del CMST.

5. Comissió d’estudi del nomenclàtor dels carrers.

6. Precs i preguntes.


Atentament,

El president de la Comissió PermanentJosé Oviedo Valiente

Torredembarra, 15 de desembre de 2008

Acta sessió 19/11/08


ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA


A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 19 de novembre de 2008, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió José Oviedo, president de la Comissió.

Assisteixen: Gerard Ciuró, Beatriz de Lamoga, Lluís Suñé, Enric Bonan, Francesc Mercadé, Rosalia Papiol, Judith Torrelles, Daniel Masagué, Carles Menal i Eli Forés que fa de secretària.

Justifiquen la seva absència: Valentin Montaña, Teresa Minguijón, Jordi Riambau, Jordi Pagès, Joaquima Girol, Susanna Navarro, Albert Bonet, Felicia Moreno, Miquel Martínez


ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 17 d’octubre de 2008.

S’aprova l’acta amb l’esmena següent: l’aprovació correspon al 17 d’octubre i no de setembre.
Es fa constar l’abstenció de Lluís Suñé, per no haver estat present.

2. Informació sobre el treball de les comissions.

En les dues reunions que s’han realitzat, la corresponent a la comissió d’Aigua, residus i energia i la de Litoral, s’ha comptat amb la presència del Regidor de Serveis. S’informa que en la reunió corresponent a Aigua, Residus i Energia es va acordar fer-ne una d’extraordinària el dia 17 de desembre, a les 19h, abans de la comissió permanent.

El president de la comissió demana conèixer el nivell de satisfacció per la presència del regidor a les dues reunions. Des d’aigua, residus i energia es valora positivament la predisposició i la presència del regidor, tot i què encara no s’ha constat cap resultat. Des de la comissió de litoral s’agraeix la presència del regidor i es valora que va tenir una molt bona predisposició a escoltar així com la seva actuació ràpida en l’afer de les papereres del passeig marítim que se li havia demanat des de la comissió, així com la neteja de la platja durant l’hivern, que també s’ha iniciat.
Tanmateix, hi ha una reclamació històrica de la comissió sobre els abocaments del carrer Martineta, que el regidor es va comprometre a treballar i informar en la propera reunió.

3. Informació sobre el procés dels pressupostos participatius.

El regidor informa de la manca d’infraestructura i personal per dur a terme el procés participatiu, atenent que només hi ha, a la pràctica, una persona a mitja jornada i un espai molt curt de realització. Al no poder dedicar temps per treballar amb les entitats de moment, la participació és baixa.

Judith Torrelles exposa com s’ha encarat la realització del procés, que l’any passat va ser realitzat en sis mesos i una persona dedicada a temps complert, amb ajuts puntuals d’altres tres persones en els moments de més treball (votacions, recomptes, etc.). Per aquest motiu, es va optar per treballar directament les entitats i el consell de sostenibilitat mitjançant una carta personalitzada del regidor i es va reforçar la crida a la participació mitjançant els correus electrònics o el butlleti setmanal de medi ambient, que arriba a tots els membres del consell i personal de l’ajuntament.

Un altre tema que s’ha tractat és el canvi en el sistema de votació. Una butlleta per grans inversions, de les quals se n’han de prioritzartres, que són les previstes en el pla de legislatura per part dels regidors del govern i l’apartat corresponent a les inversions mitjanes i petites, que també són tres les propostes a prioritzar, que han d’arribar de les entitats i la ciutadania. Les votacions escolars no es podran realitzar per manca de temps, però si les votacions dels IES, que seran sobre les mateixes propostes de la ciutadania, tal i com es va fer l’any anterior. Per poder realitza les votacions d’una manera més laxa hi haurà butlletes en punts fixes durant una setmana seguida enlloc d’un únic dia de votació. S’inclouran dos punts mòbils: CAP i Mercat setmanal. La setmana següent, es realitzarà el recompte.

Rosalia Papiol pregunta sobre la quantitat assignada per a les petites i mitjanes inversions. El regidor respon que depèn, encara, de la finalització del debat pressupostari. Rosalia Papiol pregunta pels punts de votació i com comprovar si qui vota és o no de Torredembarra. Judith Torrelles respon que a través del DNI.

Gerard Ciuró recorda que calia un esforç per mantenir les escoles o prioritzar-les. La secretària del consell recorda que la subvenció demanada inicialment comprenia l’any 2009 i era el 2009 quan s’havia de fer el procés escolar. Al retallar la pròpia Direcció General de Participació Ciutadana el període d’execució a desembre de 2008, assegurant que la resta de l’atorgat es podria tornar a sol·licitar l’any 2009, es va valorar incloure el treball escolar en la subvenció de l’any vinent.

Judith Torrelles exposa la seva percepció personal de l’escassa participació d’entitats o del propi CMST per aquesta manca de temps. Enric Bonan demana un correu més directe, atès que esperava fer les propostes a través de les comissions de treball.

Rosalia Papiol pregunta per les propostes que s’han rebut. Judith Torrelles no ha valorat totalment les propostes però que moltes són semblants a les que ja s’havien aportat l’any passat.
Francesc Mercadé recorda que caldria desvincular el procés del debat pressupostari, fent-lo coincidir, per exemple, amb el darrer trimestre escolar. Enric Bonan recorda que cal potenciar el procés i dotar-lo d’infraestructura.

La secretària del consell afegeix que seria bo desvincular el procés de la subvenció i si aquesta arriba, doncs, millor. Es proposa una moció per dotar de personal la realització d’aquesta acció.
Francesc Mercadé recorda que la Comissió de Pressupostos Participatius és també d'Economia Municipal, i donat que el seu treball ha estat assumit per la pròpia Permanent, proposa que parlar de prospectiva econòmica municipal hauria de ser un dels temes de debat.

4. Preparació del plenari del CMST.

Es discuteix sobre la possible data del plenari. Es proposa, per exemple, respectar el reglament en el sentit que contempla 2 plenaris l’any i, per tant, fer un plenari aquest mes de desembre tot i que amb menys temàtica. Finalment i, atenent la manca de temps per reunir-se totes les comissions abans de prendre aquesta decisió, es proposa el gener per a realitzar el plenari i incloure una moció per flexibilitzar l’apartat del reglament que estableix dos plenaris l’any.

5. Qüestions sobrevingudes.

El regidor de participació ciutadana demana que es reflexioni el fet de què fos possible que cada comissió tingui la seva pròpia secretaria i tenir un funcionament més àgil. La secretària de permanent i plenari es mantindria així com el fet de fer les trameses administratives de convocatòries i actes. Demana al consell que es valori aquesta proposta o s’aporti qualsevol altre solució.

S’estableix un debat sobre aquesta proposta i s’exposa que preocupa que la tasca de lligam del treball de totes les comissions que realitzava la secretària, actualment, desaparegui si aquesta no assisteix a les comissions de treball. Es recorda que cal assegurar la presència del/la regidor/a i/o els tècnics i que aquest funcionament permetria tornar a la freqüència d’una reunió per comissió al mes.

6. Precs i preguntes.

Es demana perquè no s’han adjuntat les actes de les darreres comissions de treball. La secretària del Consell informa que s’havien d’adjuntar les actes de les comissions de treball aprovades i que fou, precisament en el darrer plenari quan es van adjuntar les darreres de les actes aprovades. Al haver-se reunit, únicament, dues comissions i les seves actes no estar encara aprovades, és per aquest motiu que no s’han adjuntat.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.


El president La secretària
José Oviedo Valiente Elisenda Forés Planells


Convocatòria sessió 19/11/08Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió Permanent pel proper dimecres 19 de novembre de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 17 d’octubre de 2008.

2. Informació sobre el treball de les comissions.

3. Informació sobre el procés dels pressupostos participatius.

4. Preparació del plenari del CMST.ç

5. Precs i preguntes.Atentament,

El president de la Comissió PermanentJosé Oviedo Valiente

Torredembarra, 17 de novembre de 2008

Acta sessió 17/10/08ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA


A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 17 d’octubre de 2008, es reuneix la Comissió Permanent del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió José Oviedo com a President de la Comissió Permanent.

Assisteixen: Enric Bonan, Susanna Navarro, Jordi Riambau, M.Teresa Minguijon, Jordi Pagès, Francesc Mercadé, Miquel Martinez, Blanca Cogul, Rosalia Papiol, Carles Menal, Sra Carles Menal, Valentin Montaña, Albert Bonet, Gerard Ciuró i Eli Forés que fa de secretària.

Excusen l’absència: Iris Gual, Lluis Suñé, Rosa Maria Wennberg, Magda Soler i Pilar de la Rosa
ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 26 de juny de 2008.

S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Presentació del President del CMST.

Es presenta el Sr. José Oviedo, regidor de Participació ciutadana i, per tant, president del Consell Municipal de Sostenibilitat. El regidor explica que no s’ha pogut convocar abans el consell per qüestions de feina lligades a la formació del nou govern i personals.

Fins a data 31 de desembre, el Regidor exposa que el CMST funcionarà de la mateixa manera com ho estava fent fins ara, tot i que s’espaiaran les reunions a una cada dos mesos per a totes les comissions a excepció de la permanent, que es reunirà mensualment. Mentrestant, el regidor farà un estudi dels funcionament atès que creu que hi ha poca participació en l’actual Consell.
Actualment hi ha problemes de personal que no se sap si es cobriran l’any 2009, atenent la situació econòmica de l’Ajuntament.

S’informa que s’està treballant en el procés de pressupostos participatius, amb una persona a mitja jornada gràcies a una subvenció de la Generalitat.

El regidor demana dels presents si creuen que el CMST és una eina útil i pragmàtica alhora de tirar endavant propostes.

Enric Bonan pregunta si els canvis de funcionament ja estan decidits. El regidor exposa que pel que fa a la freqüència de les reunions de les comissions de treball no es pot modificar per qüestions de manca de personal.

Enric Bonan exposa que espaiar les reunions pot fer que es perdin per desmotivació persones que actualment participen.

Valentin Montaña exposa que està d’acord amb l’ampliació del Consell. Fa una breu explicació de les reunions del CMST i els propis representants de l’Ajuntament per poder millorar el funcionament del mateix amb els recursos humans i logístics actuals. Recorda que havia proposat en el seu moment que fos la administrativa de la Regidoria de Participació qui actués de secretària del Consell. També recorda que des del Consell s’havia demanat fer una revisió del compliment de les mocions proposades pel propi Consell.

El regidor insisteix en que vol revisar si el debat del CMST ha estat o no efectiu com a promotor de propostes i si aquestes s’han executat.

Enric Bonan li exposa que el Consell es revitalitza quan els equips de govern executen propostes del Consell. Recorda que el Consell està obert a nivell de persones i entitats i és un dels Consells punters pel que fa a participació i nombre i diversitat de comissions, com corrobora, també, Jordi Pagès.

Blanca Cogul apunta que hi ha massa protagonisme polític en els plenaris, la qual cosa també provoca que hi hagi menys assistència als mateixos.

Enric Bonan recorda que la comissió de medi urbà, que es va crear pel tema dels PEMUs, no ha tingut massa incidència. Cal informació dels tècnics, per exemple. Defineix el funcionament idoni com aquell en que hi ha reciprocitat entre els responsables d’àrea i el propi consell. Defineix el repte del Consell en no perdre el que es té i millorar-ho.

Blanca Cogul insisteix en que el funcionament de les comissions depèn, com és el cas de la de Benestar Social, en el cas que fa el regidor de l’àrea al treball de la comissió. També exposa que el CMST no és l’únic instrument de participació ciutadana que pot tenir una regidoria però hauria de ser considerat.

Albert Bonet recorda que el CMST és un òrgan consultiu per a l’ajuntament i quan no ho és per l’equip de govern, és quan esdevé un òrgan d’opinió. És important recobrar aquest aspecte consultiu.

El regidor destaca aquest aspecte consultiu del Consell, es compromet a incentivar la presència dels regidors del govern en les reunions de les comissions i a que aportin els projectes que considerin adients de consultar. Fins final d’any no es podrà incrementar la freqüència de reunions i aquest fet està condicionat a la possibilitat de tenir personal. Sol·licita del consell que continuï en el seu paper, si més no, de demanda.

Enric Bonan demana, en nom del Consell que hi hagi la presència del regidor competent en les comissions de treball i que aporti informació, així com poder transmetre les inquietuds ja que sinó, no té sentit l’existència del Consell.

Francesc Mercadé introdueix en el debat si el Consell és un òrgan de consulta, de participació o representatiu. Com a element consultiu, el Consell treballa i ajuda als regidors que ho demanen. Si el regidor no necessita la consulta, el Consell no treballa. No és, de fet, un organisme de participació ciutadana.

El regidor conclou que el que cal aportar al CMST per part d’un regidor són els temes importants i, per tant, ho transmetrà als regidors de l’equip de govern.

Rosalia Papiol posa en qüestió si s’entén el que el CMST està intentant transmetre, ja que el veritablement important no és exposar al consell el que ja està decidit sinó allò que cal debatre.
Blanca Cogul insisteix, de nou, en que l’ideal és que el regidor estigui encantat de consultar.
Albert Bonet exposa que tant important és portar un tema complicat com senzill i que cap regidor s’ha trobat amb un "no" taxatiu a cap de les propostes que ha portat a debat en el sí del Consell.

Enric Bonan introdueix el concepte de desconfiança dels polítics amb la ciutadania que fa que alguns regidors no hagin sabut treballar amb el Consell.

Gerard Ciuró exposa que si els polítics volen, el consell funciona. Reconeix que el regidor té un paper difícil perquè representa al Govern i els ha de transmetre el funcionament, tot tenint present que pot ser que sigui difícil si no es creuen la importància del consell.

Albert Bonet introdueix un altre concepte: si una regidoria és poc receptiva potser veure que el treball del consell és seriós en els debats de temes més amplis i de debat més llarg pot ajudar als regidors a veure la utilitat del consell i llimar desconfiances.

Francesc Mercadé recorda que la decisió del CMST no és vinculant.

Susanna Navarro exposa la seva experiència amb el Consell, amb qui també tenia desconfiança, fins que va anar treballant amb el propi Consell i exposa que el Consell ha estat un gran suport en la seva tasca, tot i el poc temps que ha estat treballant amb la comissió.

El regidor insisteix en estar a disposició del CMST i en trametre aquesta inquietud del consell a la resta d’equip de Govern.

3. Freqüència i convocatòries de les comissions de treball.

Analitzant el funcionament de les comissions, s’ha detectat que hi ha comissions que funcionen a baixa intensitat, com, per exemple, la d’Economia i comunicació d’englobaria en la Permanent, que es reuniria un cop al mes. La resta de les comissions es reunirà un cop cada dos mesos d’aquí a finals d’any.

Per qüestions logístiques- el Castell es tanca a les 21,30h- les reunions seran d’una hora i mitja.
El funcionament serà el mateix pel que fa a l’assistència dels i les regidores a cada comissió temàtica.

4. Preparació del plenari del CMST.

S’ajorna aquest tema.

5. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

6. Precs i preguntes.

S’han incorporat en els punts del debat.I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 21,30 hores.


El President La secretària
José Oviedo Elisenda Forés

Convocatòria sessió 17/10/08


Benvolguts i Benvolgudes,


Queda convocada la Comissió Permanent pel proper divendres 17 d’octubre de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 26 de juny de 2008.

2. Presentació del President del CMST.

3. Freqüència i convocatòries de les comissions de treball.

4. Preparació del plenari del CMST.

5. Qüestions sobrevingudes.

6. Precs i preguntes.Atentament,

El president de la Comissió PermanentJosé Oviedo Valiente

Torredembarra, 14 d’octubre de 2008


Acta sessió 26/06/08


ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Plens de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 26 de juny de 2008, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Gerard Ciuró Marquès, president de la Comissió.

Assisteixen: Iris Gual, Albert Bonet, Teresa Minguijon, Rosalia Papiol, Jordi Pagés, Blanca Cogul, Valentin Montaña, Pilar de la Rosa, Daniel Massagué, Susana Navarro, Elisenda Forés i, Míriam Colina que fa de secretària.

Justifiquen la seva absència: Enric Bonan, Miquel Martinez, Lluís Carles Menal.


ORDRE DEL DIA

1. Preparació del plenari.

Albert Bonet proposa convocar el plenari amb un format més curt informant de cada moció i, que a l’octubre es convoqui un plenari extraordinari per tractar els PEMUS.

Valentín demana a la comissió permís per fer una presentació al plenari del treball de camp referent al curs que va realitzar del participació dels PEMUS. Aquesta presentació contempla les enquestes que es van realitzar als ciutadans del municipi en referència a com veien la mobilitat a Torredembarra i els diferents àmbits (platges, rural, etc.) i, quin futur té el municipi.

Elisenda Forés també proposa que es faci una presentació al plenari del recull de les dues fases del treball de pedra seca on es va restaurar la caseta, els marges i les trones ja que està previst presenta-ho al IV premi d’iniciativa medi ambient.

Albert Bonet proposa que es faci el format normal i, les exposicions es realitzin al final.

Rosalia Papiol comenta que a part de les dues mocions presentades pel plenari potser s’hauria de fer un recull i lectura de totes les mocions que s’han fet fins ara i, no només de les de l’anterior plenari ja que, la principal funció del plenari és presentar mocions i estar a sobre de les que estan en curs i, de les anteriors.

Elisenda Forés li comenta que ja es va fer un repàs de totes les mocions que hi havien pendents quan es va acabar la legislatura i que ara estava previst fer aquesta feina i, que no s’ha pogut fer.
Teresa Minguijon vol deixar constància que no s’ha demanat permís per realitzar la presentació de pedra seca a la comissió de rural i, que s’hauria de demanar permís al president. També fa el comentari que el Consell de Sostenibilitat no pot dependre d’una sola persona.

Valentín comenta que es va proposar anteriorment a una comissió permanent la manca de personal i, amb la proposta de trencar per àrees cada comissió i, que aquesta persona gestioni tot el consell i, per tant creu oportú que es proposi al plenari.

Elisenda Forés comenta que l’any passat tenien 3 secretàries que realitzaven la feina.
Albert Bonet també fa la proposta que es presenti al plenari ja que hi ha una manca profunda de personal.

Els diferents representants polítics que han assistit a la comissió van comentar que tal i com està la situació política no ho creuen oportú presentar-ho la plenari.

2. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.
3. Precs i preguntes.

Iris Gual vol fer extensiva a tot el consell la invitació de part de l’Albert de la presentació pública del biotop que es vol construir a 30 metres de fondo que tindrà lloc dilluns 30 de juny de 2008 a les 11.00 hores a la comandancia del port .

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21.00 hores.


El president El/La secretari/-ària
Gerard Ciuró Marquès Míriam Colina Escamilla