Acta del 05.02.07

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 5 de febrer de 2007, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Lluís Suñé, president de la Comissió.
Assisteixen: Joaquima Girol, Beatriz Lamoga, Jordi Riambau, Miquel Martínez, Jordi Pagès, Enric Bonan, Albert Bonet, Valentin Montaña i Míriam Solé que fa de secretària accidental.
Justifiquen la seva absència: Francesc Mercadé i Elisenda Forés.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’ acta de la sessió ordinària del 15 de gener de 2007.
S’ aprova l’acta amb les esmenes que es detallen a continuació referents al punt 3 de l’ordre del dia sobre la modificació del Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat.

L’art. 17 es creu més convenient deixar-lo igual com estava.
L’art. 21 es considera que no cal especificar cap regidoria, es pot redactar dient: Les regidories delegades posaran a disposició del Consell, per al desenvolupament de les seves funcions, els recursos disponibles.
L’art. 22 es creu que s’hauria de consultar al secretari de la corporació la manera de redactar-lo per tal de veure si seria possible no exigir un quorum d’una tercera part dels membres del CMST perquè quedi constituït el ple.
L’art. 25 es comenta la possibilitat de treure’l.

2. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Lluís Suñé comenta que farà l’article de la contraportada.

Albert Bonet informa sobre els articles que s’inclouran en el proper butlletí. Des de la regidoria de Medi Ambient se li passarà informació sobre el procés participatiu al Gaià i Francolí i farà també un article.

3. Modificació del Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Quant al preàmbul, Albert Bonet té una proposta que ens enviarà per correu electrònic per tal que en la pròxima reunió es valori.

L’art. 31 es comenta que es podria redactar dient: El Consell Municipal de Sostenibilitat tindrà la seu a l’edifici municipal Cal Bofill. Les reunions de les diverses comissions de treball es duran a terme preferentment en edificis municipals tret d’aquells casos que es consideri realitzar-les en altres indrets del municipi més escaients.

4. Subvenció de participació ciutadana.
S’informa sobre la convocatòria referent a la subvenció per a promoure la participació ciutadana (ORDRE IRP/2/2007, de 8 de gener), es llegeixen els objectius de la convocatòria i s’ acorda demanar la subvenció i orientar-la cap a l’objectiu d) Estructures tècniques de suport a les polítiques de participació que permetin, a través tant de la contractació de professionals com de la promoció de programes de formació, disposar de recursos humans necessaris per a propiciar polítiques participatives de qualitat.

5. Participació del CMST en els processos participatius en el Gaià i Francolí.
Lluís Suñé informa sobre el procés de participació ciutadana per a la redacció dels plans de gestió de la conca del Gaià i Francolí, i convida a tots els membres del CMST per a què el proper dia 13 de febrer participin en la sessió sobre les alteracions hidromorfològiques que es dura a terme a les 18 hores a la Sala de Plens de l’ Ajuntament. El 13 de març hi haurà la segona sessió a la mateixa hora i lloc. També es publicarà al Butlletí.

6. Precs i preguntes.
No hi ha precs ni preguntes.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21.40 hores.

El president /// La secretària accidental


Lluís Suñé /// Míriam Solé

No hay comentarios: