Convocatòria sessió 05/06/08

Benvolguts i Benvolgudes,


Queda convocada la Comissió Permanent pel proper dijous 5 de juny de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 3 d’abril de 2008.
2. Informació de les comissions de treball.
3. Preparació del plenari.
4. Butlletí.
5. Qüestions sobrevingudes.
6. Precs i preguntes.


Atentament,

El president de la Comissió Permanent


Gerard Ciuró Marquès


Torredembarra, 3 de juny de 2008

Acta sessió 03/04/08

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA


A la Sala de Plens de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 3 d’abril de 2007, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Gerard Ciuró Marquès, president de la Comissió.

Assisteixen: Miquel Martinez Voltas, Iris Gual, Rosalia Papiol, Susana Navarro, Albert Bonet, Jordi Riambau, Jordi Pagès, Enric Bonan, Mª Pilar de la Rosa, Daniel Massagué, Valentin Montaña, Míriam Colina i, Elisenda Forés, que fa de secretària.

Justifiquen la seva absència: Lluís Carles Menal Plana i Teresa Minguijon.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 6 de març de 2008.

S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació sobre les subvencions per promoure la participació ciutadana.

Gerard Ciuró informa a la comissió que ja s’ha publicat la convocatòria de subvencions per promoure la participació ciutadana i, des de la Regidoria de participació ciutadana, tenen previst demanar la subvenció per a desenvolupar el procés de pressupostos participatius i, en concret, poder contractar a una persona per desenvolupar el procés. També informa que hi ha quatre línies de subvenció i que des de la regidoria de participació miraran de demanar alguna més.
Miquel Martínez pregunta que des de quins àmbits es pot accedir a la subvenció. Gerard Ciuró li informa que els aspectes a subvencionar van des de contractació de personal, activitats de participació, Agenda 21, bàsicament són per temes de participació ciutadana.
Miquel Martínez demana informació per saber com es poden demanar subvencions pels camins rurals i, que el carrer que toca amb la finca del Sr. Pere Pons també s’hauria d’arreglar. Gerard Ciuró li informa que el camí Arbossarà s’ha arreglat un tram i que mirarà si es pot sol·licitar alguna subvenció al respecte.


Miquel Martinez pregunta que amb la sequera que hi ha si està previst recuperar els pous segellats. Gerard Ciuró informa que s’està tramitant una subvenció davant l’ACA per arranjar el pou de Gibert. Jordi Riambau comenta que si es treu 1m3 d’aigua sens retiraria 1m3 del minitrasvassament de l’Ebre. Iris Gual ratifica que si s’explota el pou de Gibert, tot el caudal que s’obtingui es retirarà de la concessió actual del Susana Navarro demana que aquest tema es tracti a la comissió que pertoca. Rosalia Papiol demana que l’Ajuntament contacti amb l’ACA atenent que hi ha algun informe que exposa les pèrdues d’aigua de la xarxa i se’ls exigeixi que es reparin aquestes pèrdues.

Sense més aportacions, es dóna per tancat aquest punt.

3. Informació de les comissions de treball.

Pel que fa a la comissió d’Aigua, Residus i Energia, Daniel Massagué fa referència al fet que en el ple de desembre del Consell Comarcal del Tarragonès es va acordar comprar una trituradora de poda per a la deixalleria, per la qual cosa no veu clar perquè des de l’Ajuntament se n’ha d’adquirir una altra. Jordi Pagès li explica el sistema de recollida de poda i, que la trituradora és pels serveis municipals. Susana Navarro ratifica que la deixalleria, al ser supramunicipal, recull poda de diferents municipis amb el qual es satura i només t’agafen poda si és a nivell particular. Rosalia Papiol pregunta per la capacitat de la trituradora. També exposa que en el decurs de la reunió de la comissió d’Aigua, Residus i Energia el Regidor de medi ambient no va fer esment que la deixalleria tindria properament la trituradora.

En relació a la Comissió de benestar social, sanitat i polítiques d’igualtat, Susana Navarro informa que abans de fer president del CMST a Gerard Ciuró es va parlar de la possibilitat de tenir representació a la comissió per portar temes de joventut i cultura. Demana que si la comissió de benestar social, sanitat i polítiques d’igualtat té pocs temes a tractar que se li faci un lloc per informar dels temes referits anteriorment. S’acorda proposar a la comissió la possibilitat d’incloure la informació de la regidoria d’esport, joventut, infància i cooperació dins de la comissió de benestar social, sanitat i polítiques d’igualtat.


Pel que fa a la comissió de medi Urbà, Enric Bonan informa que la comissió de medi urbà ha revisat el material dels PEMUS i, s’han vist la necessitat de comptar amb ajut tècnic. Des de la comissió pensaven que podrien treballar més sent el motor del procés participatiu. Exposa els seus dubtes que la trobada amb els tècnics tingui lloc. Un cop se’ls va exposar que la participació en els tallers havia de ser a títol individual i no com a comissió es plantegen llavors quin sentit té la comissió i pregunten si es pot reconduir la situació.
Gerard Ciuró exposa que els tècnics redactors no tenen voluntat de reunir-se amb el CMST, tot i que l’arquitecte municipal estaria disposat a resoldre els dubtes sobre l’estudi i la diagnosi. Enric Bonan recorda que en el plec de condicions del concurs constava la col·laboració amb el CMST, per la qual cosa l’ajuntament pot obligar-los a assistir.
Gerard Ciuró reitera que creu més interessant obrir el procés a tota la població i, no només a la comissió de medi urbà però es compromet a fer el possible per tal la comissió tingui un paper més important.

4. Butlletí.

Es recorda que s’ha acordat editar el butlletí, 4 cops l’any, en format paper. Albert Bonet demana tots els telèfons i mails de tots els membres de les comissions, els presidents de cada comissió i còpia de les tres últimes actes aprovades.

5. Qüestions sobrevingudes.

No hi ha cap.

6. Precs i preguntes.

No hi ha.


I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21.30 hores.

El president El/La secretari/-ària


Gerard Ciuró Marquès Elisenda Forès Planells

Convocatòria sessió 03/04/08

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió Permanent pel proper dijous 3 d’abril de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 6 de març de 2008.

2. Informació sobre les subvencions per promoure la participació ciutadana.

3. Informació de les comissions de treball.

4. Butlletí.

5. Qüestions sobrevingudes.

6. Precs i preguntes.


Atentament,

El president de la Comissió PermanentGerard Ciuró Marquès


Torredembarra, 1 d’abril de 2008

Convocatòria sessió 06/03/08

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió Permanent pel proper dijous 6 març de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1.Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 7 de febrer de 2008.
2.Informació sobre el procés participatiu per poder plantar 1.000 arbres al municipi.
3.Informació de les comissions de treball.
4.Butlletí electrònic.
5.Qüestions sobrevingudes.
6.Precs i preguntes.
Degut a la manca de personal administratiu i per tal de reduir el consum de paper us enviem aquesta convocatòria per correu electrònic.

Atentament,
El president de la Comissió Permanent


Gerard Ciuró Marquès

Torredembarra, 5 de març de 2008

Convocatòria sessió 07/02/08

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió Permanent pel proper dijous 7 de febrer, a les 20 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA
1.Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 8 novembre i sessió extraordinària 3 de desembre de 2007.

2.Informació de les Comissions.

Comissió litoral: Projecte biotop marí.
Comissió rural: Estudi d’itineraris rurals.
Comissió Urbà: Participació al PEMUS de Baix a Mar i el Nucli Antic.
Comissió Aigua, Residus i Energia: Campanya de recollida d’oli domèstic.
Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat : No es va celebrar la reunió del 31.02.08

3.Butlletí electrònic.

4.Presentació dels Indicadors de l’Agenda 21 local.

5.Qüestions sobrevingudes.

6.Precs i preguntes.

Degut a la manca de personal administratiu i per tal de reduir el consum de paper us enviem aquesta convocatòria per correu electrònic.

Atentament,
El president de la Comissió Permanent


Gerard Ciuró Marquès

Torredembarra, 6 de febrer de 2008