Acta del 04.10.07

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA


A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 4 d’ octubre de 2007, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Gerard Ciuró president de la Comissió Permanent.

Assisteixen: Miquel Martinez, Jordi Pagès, Iris Gual, Susanna Navarro, Valentin Montaña, Jordi Solé, Daniel Massagué, Blanca Cogul, Jordi Riambau, Albert Bonet, Carles Rico, Esteve Morros, Enric Bonan, Silvestre Morros, Miriam Colina i Eli Forés que fa de secretària accidental.
Justifiquen la seva absència: José Oviedo Valiente, Juan Pérez González, Elena Santaló Gutiérrez, Rosalia Papiol i Francesc Mercadé.


ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 9 de juliol de 2007 i de la sessió extraordinària del dia 6 de setembre de 2007.

S’aproven les actes del dia 9 de juliol i de la sessió extraordinària del 6 de setembre sense esmenes.

2. Designació del/la President/a de la Comissió Permanent.

S’acorda ratificar com a president de la comissió a Gerard Ciuró.

3. Donar compte de les peticions de la Comissió i informació sobre la web del CMST.

S’informa de l’existència de l’apartat corresponent al consell en la web de l’Ajuntament. S’informa de l’estructura i de que es poden fer aportacions i comentaris al tenir el format d’un blog per cadascuna de les comissions. Cada espai de cada comissió conté totes les actes de l’any, la proposta provisional d’ordre del dia i una fitxa amb les gestions dutes a terme per donar compliment als precs i preguntes.

4. Calendari i Ordre del Dia de les properes reunions.

Es planteja la celebració del plenari del CMST al desembre, quan corresponia. Es proposa què, atès que hi ha poques reunions fins al plenari, aquest tingui una estructura diferent, estructurant-se en tres vessants: un debat sobre una temàtica comuna de totes les comissions, les mocions i un debat sobre la sostenibilitat i el treball d’altres consells de sostenibilitat, amb persones que pertanyin a altres consells que podríem convidar per explicar la seva experiència, en un apartat del plenari que seria obert a tota la població i permetria la difusió de l’existència del CMST i la seva utilitat. Es proposa, doncs el 14 de desembre per celebrar el plenari.

Es proposa fer difusió pública de la reunió plenària del CMST, amb enganxada de cartells pel carrer.

5. Proposta de moció de la Comissió de Medi Litoral.

S’explica la moció presentada per la comissió de litoral i, atès que la votació al Parlament serà el dia 10, anteriorment al plenari de l’Ajuntament i que per tant, no es podria debatre, el que s’ha de decidir és si l’escrit es tramet als grups parlamentaris com a comissió de medi litoral o com a CMST.

S’acorda incloure a la primera línia dels Antecedents de fet “...Parlament de Catalunya presentada pel grup parlamentari de Convergència i Unió...” i presentar aquesta proposta en nom del CMST.


S’acorda passar la proposta amb el següent redactat:

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI LITORAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA PER DEMANAR ALS GRUPS PARLAMENTARIS SIGNANTS DE LES ESMENES 1 i 2 i 3 A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DELS TERRENYS AFECTATS PEL PLA PARCIAL MUNTANYANS II, QUE LES RETIRIN I APROVIN LA PROPOSTA INICIAL
Antecedents de fet
El 29 de Maig del 2007, s' admet a tràmit una proposta de resolució al Parlament de Catalunya presentada pel grup parlamentari de Convergència i Unió sobre la protecció dels terrenys afectats pel Pla parcial Muntanyans II ( TRAM-250-00236/08 )

En ella es demana:

1. Iniciar els tràmits que corresponen per tal que els terrenys afectats en el Pla Parcial Muntanyans II de Torredembarra, siguin inclosos en l’Espai d’Interès Natural «Platja de Torredembarra i Creixell».

2. Valorar la inclusió de l ’indret afectat com a connector biològic d’importància regional en l’àmbit d’afectació que descrigui el futur Pla Territorial Sectorial de Connectors biològics que s’està redactant.

3. Dotar a les administracions públiques competents dels mecanismes legals, normatius i pressupostaris destinats a configurar un pla de protecció, preservació i prevenció de la zona dels Muntanyans situada en el municipi de Torredembarra (Tarragonès). Les esmentades mesures s’activaran de manera immediata amb la finalitat d’evitar que qualsevol eventualitat pugui afectar aquest espai i amb l’objectiu de facilitar qualsevol acord.


El 2 de Juliol els grups parlamentaris PSC, ERC i IcV van presentar la següent esmena:

Els Grups Parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que es determina a l’article 145.3 del Reglament de la Cambra, presenten la següent esmena a la Proposta de Resolució sobre la protecció dels terrenys afectats pel Pla parcial Muntanyans II, de Torredembarra (Tarragonès). (Tram. 250-00236/08).

Esmena núm. 1. De modificació. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:

Iniciar els tràmits que corresponen per tal que els terrenys situats en els espai lliures corresponents al Pla Parcial Muntanyans II siguin inclosos en l’ Espai d’ Interès Natural “Platja de Torredembarra i Creixell”.


Esmena núm. 2. De modificació de tot el punt núm.2: El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a :

“ Considerar la conveniència de la inclusió en aquest PEIN de les superfícies adjacents als espais lliures assenyalats anteriorment que es consideri necessari i imprescindible incorporar a l’àmbit a protegir, per mantenir-ne la coherència, establint les oportunes mesures cautelars de protecció”.


Esmena núm. 3 De modificació de tot el punt núm. 3:

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
“Impulsar els acords entre el DMAH, l’ajuntament de Torredembarra i la resta d’ens implicats que permetin si s’escau l’assoliment d’aquests objectius”.

Motivació

La proposta de resolució salvaguarda els terrenys de Muntanyans II de la urbanització ja que els inclou en la seva totalitat en l' EIN dels Muntanyans .

LES EMENES PRESENTADES PEL GRUPS GOVERNANTS INCLOUEN DINS L'EIN DELS MUNTANYANS NOMÉS ELS ESPAIS LLIURES DEL PLA PARCIAL MUNTANYANS II, DEIXANT A LLIURE DECISIÓ DEL GOVERN LA PRESERVACIÓ DE TOT L'ESPAI, UN GOVERN QUE NO HA MANIFESTAT MAI PREOCUPACIÓ PER PROTEGIR MUNTANYANS II.

LA NO PRESERVACIÓ DE L' ESPAI INTEGRAMENT INCOMPLEIX DIFERENTS NORMATIVES I VA CONTRA LA VOLUNTAT DEL POBLE.

1.- Muntanyans II és una zona humida i no es pot urbanitzar


Article 4.1 llei 12/85:

“L' Administració de la Generalitat i les entitats locals han d' adequar llurs disposicions per a canalitzar llur actuació i la dels particulars, d' acord amb els objectius que estableixen els articles anteriors i tenint en compte l' exercici de qualsevol activitat dels seus habitants PER A ASSOLIR LES FINALITATS SEGUENTS:
(..)
c) CONSERVAR I REGENERAR LES ZONES HUMIDES I SALVAGUARDAR ELS ESPAIS NATURALS LITORALS.


Article 11.1 llei d’Espais Naturals:

“1. S' entenen per zones humides, als efectes d' aquesta Llei, les zones naturals de maresma, aiguamoll, torbera o aigües rases permanents o temporals d 'aigües estancades o corrents, dolces, salobroses, salines amb la inclusió de les zones d' aigües marines la profunditat de les quals no excedeix els sis metres.
TOTES LES ZONES HUMIDES HAN D' ÉSSER PRESERVADES DE LES ACTIVITATS SUSCEPTIBLES DE PROVOCAR-NE LA RECESSIÓ I LA DEGRADACIÓ mitjançant les Normes corresponents aprovades pels Departaments competents”.

La zona humida està dotada d' un estatus específic pel nostre ordenament jurídic i que exigeix i garanteix una especial protecció.

L 'aplicabilitat directa de l' estatus de protecció de les zones humides, resulta d' allò establert per doctrina del propi Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la seva sentència de la Secció Tercera de la data 1.2.1990, per la que es va anul·lar el planejament de Pals per classificar com a urbanitzable uns terrenys – les Basses d' en Coll – quina naturalesa, era la zona humida.

2. L' esmena presentada pels grups PSC, ERC i IcV no és responsable amb les zones d’interès natural ni amb l’Agenda 21 de Torredembarra.


No està de més recordar en primer terme l’aval que proporciona l’art. 10 de l’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya, que assenyala en el seu article 46 que
“1. Els poders públics han de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà de l’adopció de polítiques públiques basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat col·lectiva i intergeneracional.
2. Les polítiques mediambientals s’han de dirigir especialment a la reducció de les diferents formes de contaminació, la fixació d’estàndards i de nivells mínims de protecció, l’articulació de mesures correctives de l’impacte ambiental, la utilització racional dels recursos naturals, la prevenció i el control de l’erosió i de les activitats que alteren el règim atmosfèric i climàtic, i el respecte als principis de preservació del medi, conservació dels recursos naturals, responsabilitat, fiscalitat ecològica i reciclatge i reutilització dels béns i els productes.
3.Els poders públics han de fer efectives les condicions per a la preservació de la natura i la biodiversitat, han de promoure la integració d’objectius ambientals a les polítiques sectorials i han d’establir les condicions que permetin a totes les persones el gaudi del patrimoni natural i paisatgístic.
4. Els poders públics han de vetllar per la cohesió econòmica i territorial aplicant polítiques que assegurin un tractament especial de les zones de muntanya, la protecció del paisatge, la defensa del litoral, el foment de les activitats agràries, ramaderes i silvícoles i una distribució equilibrada al territori dels diferents sectors productius, els serveis d’interès general i les xarxes de comunicació”.
Llei 12/85 de 13 de Juny d'Espais Naturals:
Article 3.1: correspon a les diferents administracions públiques la protecció dels espais naturals
Article 3.2: Tothom té el dret i deure de protegir els espais naturals
Article 4: L' Administració de la Generalitat i les Entitats Locals han d' adequar llurs actuacions i la dels particulars d' acord amb els objectius que estableixen els articles anteriors [..] per assolir les finalitats següents:[..] apartat c) conservar i regenerar les zones humides i salvaguardar els espais naturals litorals.

L'agenda 21 de l’Ajuntament de Torredembarra, impulsada per el Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra:


1. Recuperar el Torrent de Gibert com a connector biològic i desguàs hidrològic

Muntanyans II és troba dins el Torrent d’en Gibert i és l’únic connector biològic de l’EIN de Muntanyans amb les zones forestals de l’interior.

2. Retirar de la planificació present i futura qualsevol infraestructura o edificació dels terrenys inundables

Muntanyans II és zona inundable. Ho demostra un informe de l’ACA i el propi Pla Parcial aprovat pel conseller de Política Territorial on defineix que els edificis han d’anar damunt de terra sobreposada per elevar el terreny i a més, s’han de posar uns murs separadors d’inundacions de les zones veïnes de Clara- Mar i la Marítima-Sur

3. Amplis e històrics moviments socials per protegir Muntanyans II de la urbanització.

Els moviments socials daten de dades molt llunyanes el que demostra que des de un bon principi ja va preocupar a la població la urbanització del solar.

- Als anys 80 i 90 el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC-EdC) realitza diverses gestions i aconsegueix diversos informes científics per a intentar preservar de la urbanització Muntanyans II i, en especial, el canyissar-salicornar que hi ha al seu interior.
- Acord del Consell de Sostenibilitat de Torredembarra de 7 de març de 2005, de l’ Ajuntament de Torredembarra, exigint la preservació de l’espai. El text diu:
Aprovació d’una proposta de Manifest del CMST sobre el Pla Parcial Muntanyans II: El Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra, ateses les noves informacions aparegudes, manifesta la seva voluntat de preservar l’espai del Pla Parcial Muntanyans II per a les generacions presents i futures i demana al Govern de Catalunya que utilitzi tots els mecanismes legals, econòmics i socials per a la seva recuperació ambiental i la seva protecció davant eventuals edificacions i construccions, i incloure a l’EIN “Platja de Torredembarra” el màxim possible de la zona referida”.
- Moció presentada per la “Plataforma Salvem els Muntanyans” i aprovada pel Ple de l’ Ajuntament de Torredembarra el passat 22 de desembre de 2005 la qual mostrava la seva preocupació per la destrucció de l’espai que suposava el Pla Parcial Muntanyans II. La Moció va rebre el suport de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i Alternativa Baix Gaià-Entesa de Progrés Municipal.
- Moció presentada per l’Alternativa Baix Gaià, aprovada pel Consell Comarcal del Tarragonès en data 13 de juliol de 2006, la qual recull la necessitat d’incloure l’espai afectat dins de l’Espai d’Interès Natural dels Muntanyans, així com continuar treballant per tal que els terrenys siguin adquirits pel Ministeri de Medi Ambient. La Moció va rebre els suport de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya i Partit Popular de Catalunya.
- Moció presentada per Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament de Catalunya en data 1 de setembre de 2006. Aquesta Moció insta al Parlament de Catalunya, entre d’altres, a suspendre el pla parcial Muntanyans II, protegir-lo adequadament i preveure els tràmits per una eventual ampliació de l’Espai d’Interès Natural Platja de Torredembarra i Creixell. (Podeu consultar el document a http://www.parlament-cat.net/activitat/bopc/07b377.pdf)
- Manifest corresponent a la manifestació del passat 10 de setembre de 2006 el qual va ser signat per les formacions polítiques Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, Alternativa Baix Gaià i Entesa de Progrés Municipal en el qual es recull la sol·licitud de suspendre el pla parcial, continuar les negociacions que garanteixin l’adquisició de l’ Espai, iniciar els tràmits per tal que sigui ampliat l’ Espai d’ Interès Natural.
- Sol·licitud d’ampliació de l’ Espai d’ Interès Natural Platja de Torredembarra i Creixell presentada per nombroses entitats i col·lectius del Camp de Tarragona davant del departament de Medi Ambient i Habitatge i, entre d’altres Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) i l’ Alternativa Baix Gaià (ABG).
- El plenari de l' Ajuntament de Torredembarra celebrat el dia 10 de maig de 2007 va aprovar una moció presentada per l'ABG, ERC i CiU reclamant la protecció d' aquests terrenys i instant la seva inclusió a l'EIN.
- El 24 de Juliol de 2007 l'ABG va presentar una moció al Plenari de l' Ajuntament que instava la paralització de les obres d' urbanització de l' espai que va ser rebutjada.
- El proper 20 de Setembre de 2007 l'ABG ha presentat una moció al Plenari que demana un informe que corrobori que Muntanyans II és zona humida i hi hagi una suspensió cautelar de les obres. S’aprova que s’elabori l’informe.


Per tots aquests motius, el Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra acorda el següent:


1. Sol·licitar al grups parlamentaris que van presentar les esmenes a la proposta de resolució (TRAM-250-00236/08 ) que les retirin perquè deix a consideració del govern la protecció integra dels terrenys de Muntanyans II.

2. Sol·licitar a tots els grups polítics representats en el Parlament de Catalunya que votin a favor de la proposta de resolució ( TRAM-250-00236/08 ).

3. Trametre per escrit aquesta sol·licitud a tots els diputats i diputades de la cambra catalana.S’aprova la proposta d’enviar l’escrit en nom del CMST per 13 vots a favor i 2 abstencions.


6. Pressupost del Consell Municipal de Sostenibilitat del 2008.

S’acorda mantenir el pressupost d’enguany. Jordi Pagès insisteix en la publicació de la tasca del CMST, be sigui en forma de memòria o de llibre, i avaluar si és possible la seva publicació l’any 2008.

7. Questions sobrevingudes

S’informa de la campanya d’AG 21 i la difusió dels indicadors.

S’informa també que hi ha calendari de compareixença dels regidors i Susanna Navarro demana on ha de presentar les seves propostes. S’acorda plantejar el tema de creació de nova comissió, si s’escau, a la propera comissió permanent

8. Precs i preguntes.

Es prega començar a treballar en el pla de comunicació per difondre la tasca del CMST.

Es pregunta si existeix pressupost per una nova escola bressol. S’informa que està previst i al costat de Moli de Vent.

Es prega que en els pressupostos municipals es tingui en consideració l’èxit del procés de pressupostos participatius i se n’incloguin el màxim de propostes ciutadanes.


I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.


El president La secretària accidental

Gerard Ciuró Marquès Elisenda Forés

Convocatòria del 04.10.07

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió Permanent pel proper dijous 4 d’octubre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 9 de juliol de 2007 i de la sessió extraordinària del dia 6 de setembre de 2007.
2. Designació del/la President/a de la Comissió Permanent.
3. Donar compte de les peticions de la Comissió i informació sobre la web del CMST.
4. Calendari i Ordre del Dia de les properes reunions.
5. Proposta de moció de la Comissió de Medi Litoral.
6. Pressupost del Consell Municipal de Sostenibilitat del 2008.
7. Precs i preguntes.

Atentament,

El president de la Comissió Permanent

Gerard Ciuró Marquès
Torredembarra, 1 d’octubre de 2007

Acta del 06.09.07 Extraordinària

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 6 de setembre de 2007, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, en sessió extraordinària, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Gerard Ciuró, president de la Comissió Permanent del Consell Municipal de Sostenibilitat.

Assisteixen: Juan Pérez, Enric Bonan, Iris Gual, Albert Bonet, Francesc Mercadé, Carles Rico, Teresa Minguijón, Míriam Colina, Daniel Massagué, Valentín Montaña, Jordi Riambau i Elisenda Forés que fa de secretària.
Justifiquen la seva absència: Beatriz De Lamoga, Joaquima Girol, Jordi Pagès, Manel Jiménez i Esperanza Picó.

ORDRE DEL DIA

1. Convocatòria del Plenari del Consell pel dia 14 de setembre de 2007.
S’acorda el dia 14 de setembre per fer el plenari.
Es passa a informació l’ordre del dia del plenari i s’acorda fer la presentació habitual en power-point, per agilitzar la sessió.

S’acorda presentar en el plenari les següents modificacions del reglament:
Modificar el redactat de l’article 16è que quedaria redactat com “...comissions de treball tant entre les persones que formen aquest òrgan de participació com de cara...”

Incloure en el preàmbul l’acord de Nairobi.

S’acorda, també, que la sessió plenària sigui gravada, incloent les intervencions del públic. Per això cal tenir un micròfon inalàmbric.
S’acorda preparar unes quantes còpies del text refós resultant i fer una tramesa, també, per correu electrònic.
S’acorda eliminar el punt núm. 9. de l’ordre del dia “Qüestions sobrevingudes”.
S’acorda convocar el plenari a les 20h. del divendres dia 14 de setembre.

S’informa de l’existència en la zona web corresponent a l’àmbit de participació ciutadana l’apartat corresponent al CMST. S’ha construït en forma de blogs -un per comissió de treball- dins un blog del CMST, afavorint, d’aquesta manera, que es puguin fer comentaris. Cada comissió té informació sobre les actes del 2007, les convocatòries en curs i un apartat amb unes fitxes on s’expliquen les gestions realitzades per donar resposta als precs i preguntes. Hi ha, també, informació sobre els dies de reunió de cadascuna de les comissions.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21 hores.

El president // La secretària accidental

Gerard Ciuró // Elisenda Forés