Acta del 11.06.07 Trobada Comissions del CMST

ACTA DE LA TROBADA DE COMISSIONS DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Plens de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores de l’ 11 de juny de 2007, es reuneixen les Comissions de treball del Consell de Sostenibilitat, quedant constituïda així:
Assisteixen: Jordi Pagès, Teresa Minguijon, Jordi Riambau, Pere Font, Maria Wennberg, Agustin González, Rosalia Papiol, Àngel Payà, Carme Mas, Blanca Cogul, Júlia Ramon, Rosina Boronat, Maria Bozo, Silvestre Morros, Beatriz de Lamoga, Valentin Montaña, Esteve Morros, Núria Parés, Carme Miquel, Serafí Mercadé, Iris Gual, Enric Bonan, Josep Fortuny, Carles Menal i Eli Forés que fa de secretària.
Excusen l’absència: Marta Fontaneda, M. Àngels Vicente, Jordi Cubota, Elena Santaló.
ORDRE DEL DIA
1. Debat sobre el funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat en la propera legislatura.
Els membres de les comissions de treball del Consell acorden, després del debat, aprovar el següent document per tal que serveixi de base per a la trobada amb els membres de l’equip de Govern, quan aquest s’hagi constituït.
"Document sobre el funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat aquesta nova legislatura.
D’acord amb l’article núm. 31 del Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra, el Consell demana al nou equip de Govern de l’Ajuntament de Torredembarra que ratifiqui l’esmentat Consell de cara a la nova legislatura.
Si el nou equip de govern ratifica al Consell, cal tenir present que en el decurs de les darreres reunions que han dut a terme les comissions de treball del Consell s’ha constatat que hi ha alguns aspectes que es podrien millorar en aquesta nova legislatura. Aquests aspectes es poden agrupar en els següents apartats:
a) Millores de funcionament del propi Consell.
b) Millores de relació entre el Consell i el consistori.
c) Acords que han quedat pendents d’execució.
Les diferents comissions han coincidit en la necessitat de preparar una trobada de representants de les diferents comissions amb el nou equip de govern, un cop constituït, per fer una presentació, especialment als nous regidors i regidores del què és el CMST i quines són les seves funcions així com d’aquells aspectes de funcionament que es poden millorar. En alguna comissió es va parlar, també, de mantenir una trobada amb totes i tots els regidors per explicar què és el Consell de Sostenibilitat. Es va acordar redactar un document que ho reculli i nomenar una delegació del Consell per aquesta reunió.

a) Millores de funcionament del propi Consell
Per tal que es pugui millorar el funcionament del Consell, aquest òrgan demana al nou equip de Govern que presenti al Plenari de l’Ajuntament una proposta de modificació del Reglament, prenen com a document base el que està elaborant el propi Consell.
En essència, els canvis proposats, a més d’alguns menors- canvi de nom de les regidories implicades, freqüència dels plenaris, etc.- són els següents:
1) Sobre la presidència.
Majoritàriament, les comissions opinen que s’ha de mantenir com a president del CMST a l’alcalde i, en l’article 9 del Reglament, contemplar com a membres del Ple del Consell el/la regidor/a de Participació ciutadana i tots els membres de la corporació municipal que expressin la voluntat de participar-hi, eliminant del redactat "El Regidor delegat d’Urbanisme i Medi Ambient i el de Relacions ciutadanes".
2) Sobre la presidència de les comissions de treball.
Les comissions consideren, majoritàriament, que la presidència de les comissions de treball ha de recaure en una persona escollida dins la comissió. Aquest acord requereix la modificació de l’article 13.
3) Sobre la secretaria de les comissions de treball.
Les comissions estan d’acord en incloure en el reglament la figura del/la secretari/a tècnic/a a les comissions de treball. Aquesta persona seria la mateixa designada com a secretari/a en els plenaris del CMST, o funcionàri/a de l’Ajuntament en qui delegui aquesta funció. D’aquesta manera, s’eliminaria la secretaria que recau en una/un membre de la comissió de treball. Aquest acord requereix la modificació de l’article 13.
4) Sobre la comissió permanent.
Hi ha unanimitat absoluta de totes les comissions sobre la necessitat de redefinir les funcions de la comissió permanent. En aquest sentit, es proposa que sigui la comissió qui assumeixi la representació del CMST davant l’ajuntament, entre plenaris. Ha de ser la comissió que asseguri la difusió de la tasca de totes les comissions de treball entre les persones que formen aquest òrgan de participació i, també, de cara a l’exterior. La comissió permanent estarà formada per dues persones de cadascuna de les comissions de treball, com a mínim, designades per les esmentades comissions. Tot ordre del dia d‘aquesta comissió inclourà el punt "Informació de les comissions de treball" i en l’ordre del dia de cada comissió de treball s’inclourà el punt "Informació de la comissió permanent". Aquest acord requereix modificar l’article 14, ampliant-lo amb aquest redactat i afegir en l’article 15 " a excepció de la comissió permanent, la composició de la qual ve fixada per l’article 14".
Els i les membres del Consell consideren que el president del Consell podria informar mensualment a la comissió permanent dels punts que es té previst debatre en l’ordre del dia del plenari de l’Ajuntament.
5) Sobre la representativitat.
Les comissions coincideixen en la necessitat d’incorporar al CMST, a més de les persones a títol personal, a representants d’entitats, associacions de veïns, etc. per tal d’augmentar la seva representativitat. En aquest sentit, encoratgen als membres de cada comissió a contactar amb les entitats més properes per temàtica i/o proposar els contactes a la secretària tècnica.
b) Millores de relació entre el Consell i el consistori
1) Sobre la presència de regidors/es en les comissions de treball.
Les comissions han acordat demanar a l’Ajuntament que articuli els mecanismes legals necessaris per garantir la presència dels regidors en les comissions de treball del CMST. Demanen a l’equip de govern, en concret, la presència a cada reunió d’algun dels regidors responsables de la gestió de l’àrea, en funció de l’ordre del dia. Inicialment, proposen la presència dels regidors/es responsables de les següents àrees:

- Medi Urbà: Urbanisme, Governació i Obres i Serveis.
- Benestar Social i Salut: Benestar Social, Salut, Ensenyament, Cooperació, Joventut, Esports, Dona.
- Rural: Turisme, Medi Ambient, Governació, Obres i Serveis.
- Economia Municipal i Pressupostos Participatius: Economia i Hisenda.
- Litoral: Medi Ambient, Turisme i Obres i Serveis.
- Aigua, Residus i Energia: Medi Ambient, Obres i Serveis, Urbanisme.
- Comunicació: Cultura, Mitjans de comunicació.
- Permanent: Alcalde.
En cas que el nou cartipàs incorpori noves àrees, assignar als regidors/ores delegats de les mateixes a la comissió temàtica corresponent.
Algunes comissions han proposat, també, que a les comissions de treball hi assisteixi algun tècnic de l’àrea acompanyant al/la regidor/a.
2) Sobre els temes d’interès general.
Les comissions del Consell demanen als i les regidores de l’equip de govern que informin al Consell sobre els projectes importants i/o amb incidència sobre el municipi per tal que l’esmentat Consell pugui executar les seves funcions consultives.
3) Sobre els Acords del CMST.
Les comissions demanen, també, al nou equip de govern, que cerqui la manera de tornar a debatre els acords aprovats en els plenaris del CMST en els plenaris de l’Ajuntament. Sol·liciten, també, compliment d’aquests acords o bé el retorn d’informació al plenari del CMST quan no sigui possible aquest compliment.
4) Sobre els recursos assignats al CMST.
Es demana una partida pressupostària pròpia del CMST en els pressupostos municipals per a poder fer front a les despeses que genera l’edició del butlletí, així com altres activitats pròpies del CMST com són la formació, exposicions, etc.
Es demana, també, que s’assigni al CMST una persona per dur a terme les tasques de captació de nous membres (a títol individual o com a representants d’entitats i associacions) i seguiment dels acords.

Pel que fa a la proposta de disposar de local propi, sorgida d’alguna de les comissions, la majoria coincideix en continuar utilitzant com a sala de reunions la de l’Ajuntament, si més no, alguna dependència municipal.
c) Acords que han quedat pendents d’execució
Les comissions de treball consideren que el nou equip de govern hauria de donar compliment a les reivindicacions del CMST, algunes d’elles històriques, que es resumeixen a continuació:
Benestar Social i Salut: Presència d’un/a tècnic/a de l’àrea de BS i cens dels grans dependents locals.
Medi Rural, Agrícola i Forestal: Neteja d’abocaments incontrolats en la zona rural.
Medi Litoral: Col·locació de les xarxes a la platja per evitar les pèrdues de sorra cap al passeig, arranjament dels vessaments del carrer Martineta a la platja i creació de la figura del/la coordinador/a de platges.
Aigua, Residus i Energia: Gestió municipal dels residus a través d’una empresa pública municipal i explicacions del perquè no s’ha adoptat aquesta fórmula per la gestió del subministrament d’aigua.
Medi Urbà: Compromís d’incloure la participació de la comissió en el desenvolupament dels PEMU, d’acord amb el Plec de Condicions elaborat des de la Regidoria d’Urbanisme, Mesures de protecció de l’arbrat urbà i seguiment acurat dels finals d’obra, fent especial esment a l’arranjament de la rasa a la zona de Can Dània. Disposar hidrants prop de les zones arbrades de les urbanitzacions. Es reclamen, també, mesures d’integració paisatgística en les obres que es realitzen."

Designació dels representants del Consell Municipal de Sostenibilitat que es reuniran amb el proper equip de govern.
El Consell designa les següents persones per reunir-se amb el nou equip de govern:
Valentín Montaña
Agustín González
Rosalia Papiol
Teresa Minguijón
Pere Font
Silvestre Morros
Jordi Riambau
Blanca Cogul
Rosina Boronat
Enric Bonan
Aquesta comissió exposarà als representants del nou Equip de Govern municipal el contingut d’aquest document i proposarà la celebració de la sessió plenària corresponent a aquest període.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,45 hores.

La secretària del CMST


Elisenda Forés

No hay comentarios: