Acta del 05.03.07

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 5 de març de 2007, es reuneix la Comissió de Permanent del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Lluis Suñé, president de la comissió permanent del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra.
Assisteixen:Jordi Pagès, Manuel Jimenez, Albert Bonet, Enric Bonan, Miquel Martínez, Valentín Montaña i Elisenda Forés que fa de secretària accidental.
Disculpen la seva absència: Maria Teresa Minguijon i Beatriz de Lamoga

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta del 5 de febrer de 2007.
S'aprova l'acta sense esmenes.

2. IV Premi Cal Bofill de Bones pràctiques de sostenibilitat.
La Comissió designa Albert Bonet i com a suplent Enric Bonan. La comissió no fa cap proposta concreta.

3. Informació sobre la subvenció de participació ciutadana.
S'informa del projecte que s'ha presentat, que es correspon a l'acord de la passada reunió de la comissió permanent en el sentit de sol·licitar suport humà a la tasca del Consell i, molt especialment, en tot allò que té relació amb el seguiment dels acords.

4. Modificació del reglament del CMST.
Es posposa aquest punt per a la propera reunió, tot esperant que hi hagi més persones per a discutir la proposta que l’ Albert Bonet ha fet circular per correu electrònic. S' acorda que en la propera reunió de la permanent s' acabarà d' elaborar l' esborrany i després es farà arribar a la resta de comissions de treball per tal que puguin donar la seva opinió.

5. Informació sobre el procés de participació ciutadana Gaià-Francolí
S' informa del procés engegat per l' Agència Catalana de l' Aigua (ACA), que està duent a terme dues proves pilot- Alt Ter i Gaià-Francolí- per a donar compliment a la Directiva Marc d' Aigües pel que fa a la participació ciutadana en l' elaboració dels Plans de Conca. En les reunions que s' estan duent a terme, es cerca la participació ciutadana per tal de validar l' estudi que ha fet l' ACA de les mancances hidrològiques de la conca. S' estan duent a terme diverses reunions per conca, repartides per temàtiques concretes. Es reparteix a la comissió les carpetes informatives que ens ha lliurat l' ACA i es convida les persones que formen part del Consell a participar en la reunió que tindrà lloc el proper dia 13 de març a la Sala de Plens de l' Ajuntament, la segona del grup de treball hidromorfologia que es reuneix a Torredembarra. L' alcalde informa que no ha rebut cap invitació per a participar-hi.

6. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S' acorda aprofitar el preàmbul del reglament per a donar a conèixer les veritables funcions del Consell de Sostenibilitat, que no estan limitades a l' àmbit del medi ambient, en forma d' article de la Comissió.

7. Precs i preguntes
Jordi Pagès informa sobre la creació de l' oficina de Canvi Climàtic i prega que el Consell tingui algun tipus de lligam amb aquest nou òrgan. També informa que ja ha demanat informació sobre el tema a la Generalitat per saber formalitzar aquest lligam.

Albert Bonet prega que a totes les comissions s' incorpori un punt “Pla d' entorn” i que la comissió de comunicació reculli les propostes de les diferents comissions de treball.

Manuel Jiménez informa que s' ha aprovat el Pla de Ports de Catalunya i que el port del Torredembarra, a partir del 2010, si fos necessari, s' ampliaria a 200 amarratges més sempre i quant ho admeti el territori. Al ser amarratges per a vaixells més grans, es duplicaria la zona ocupada pel port i, a més, augmentaria la zona lúdica i la problemàtica que genera. És per aquest motiu que l' Ajuntament continua sense acceptar-ho.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21 hores.

El president /// La secretària accidental


Lluís Suñé /// Elisenda Forés

No hay comentarios: