Acta del 15.01.07

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 15 de gener de 2007, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Lluís Suñé, president de la Comissió.
Assisteixen: Albert Bonet, Valentin Montaña, Jordi Riambau, Jordi Pagès, Joaquima Girol, Miquel Martínez i Elisenda Forés que fa de secretària accidental.
Justifiquen la seva absència: Manuel Jiménez, Enric Bonan, Gerard Ciuró, Francesc Mercadé i Elena Santaló.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’ acta de la sessió ordinària del 6 de novembre de 2006 i de la sessió extraordinària del 20 de novembre de 2006.
S’ aproven les dues actes sense esmenes.

2. Informació sobre l’aplicació de la Directiva Marc d’aigües en la conca del Gaià.
S’explica el procés participatiu que l’ Agència Catalana de l’ Aigua ha engegat a la Conca del Gaià – Francolí.
Es proposa que el Consell Municipal de Sostenibilitat hi participi i es posi aquest punt d' informació a l’ ordre del dia de totes les comissions. També s’acorda enviar un escrit a l’ ACA manifestant la voluntat de participar incorporant al procés participatiu, no solament la nostra presència, sinó també tota la hidrologia del municipi.

3. Modificació del Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S' acorda anar tractant la proposta de modificació del reglament en les successives reunions de la comissió permanent.

Es proposa que el preàmbul sigui modificat/ ampliat.

Al capítol III, a l’art. 16 es proposa canviar "la Regidoria delegada d’ Urbanisme i Medi Ambient" per “les diferents regidories”.

Al capítol IV s’aporten algunes propostes les quals es detallen seguidament:
L’art. 18 s’acorda que quedi redactat de la següent manera: “ Tots els membres del CMST podran sol·licitar la inclusió de punts a l’ordre del dia i la Comissió Permanent elaborarà un informe raonat sobre la inclusió”.
A l’art. 19 també es proposa modificar quan diu un terç dels membres del Ple per un terç dels membres del CMST.
L’art. 21 es considera que no cal especificar cap regidoria, es pot redactar dient: Les regidories delegades posaran a disposició del Consell, per al desenvolupament de les seves funcions, els recursos disponibles.
L’art. 22 es creu que s’hauria de consultar al secretari de la corporació la manera de redactar-lo per tal de veure si seria possible no exigir un quorum d’una tercera part dels membres del CMST perquè quedi constituït el ple.
L’art. 25 es comenta la possibilitat de treure’l.
A l’art. 27 es proposa suprimir la paraula president i deixar-ho com que cada comissió designarà un/a representant que informarà al Ple del Consell ....
L’art. 31 queda pendent de redactar-lo però es vol modificar per fer constar que la seu del Consell és a Cal Bofill.Centre d'Activitats mediambientals

I per últim, a la segona disposició transitòria es proposa treure la primera part de la frase quedant: L’ Ajuntament es dirigirà, periòdicament i públicament a tots els grups, associacions, entitats i veïns i veïnes del municipi per tal de donar a conèixer i promocionar la possibilitat de prendre-hi part.

4. Butlletí del CMST.
Es proposa incloure informació sobre la plantada de Tamarius i s’informa també que la data de publicació s’ha avançat.

5. Precs i preguntes.
Albert Bonet informa sobre el 2on. Congrés de Restauració de Rius i Aiguamolls que es durà a terme els dies 23, 24 i 25 de gener a Tarragona, passarà la informació i prega que es passi a tothom.

S’ informa de la reunió amb SECOMSA, S.L. (Serveis Comarcals Mediambientals, Cambrils) que es farà dimecres vinent, on seran convidades totes les persones del Consell Municipal de Sostenibilitat.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.

El president /// La secretària accidental


Lluís Suñé /// Elisenda Forés

No hay comentarios: