Acta sessió 26/06/08


ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Plens de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 26 de juny de 2008, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Gerard Ciuró Marquès, president de la Comissió.

Assisteixen: Iris Gual, Albert Bonet, Teresa Minguijon, Rosalia Papiol, Jordi Pagés, Blanca Cogul, Valentin Montaña, Pilar de la Rosa, Daniel Massagué, Susana Navarro, Elisenda Forés i, Míriam Colina que fa de secretària.

Justifiquen la seva absència: Enric Bonan, Miquel Martinez, Lluís Carles Menal.


ORDRE DEL DIA

1. Preparació del plenari.

Albert Bonet proposa convocar el plenari amb un format més curt informant de cada moció i, que a l’octubre es convoqui un plenari extraordinari per tractar els PEMUS.

Valentín demana a la comissió permís per fer una presentació al plenari del treball de camp referent al curs que va realitzar del participació dels PEMUS. Aquesta presentació contempla les enquestes que es van realitzar als ciutadans del municipi en referència a com veien la mobilitat a Torredembarra i els diferents àmbits (platges, rural, etc.) i, quin futur té el municipi.

Elisenda Forés també proposa que es faci una presentació al plenari del recull de les dues fases del treball de pedra seca on es va restaurar la caseta, els marges i les trones ja que està previst presenta-ho al IV premi d’iniciativa medi ambient.

Albert Bonet proposa que es faci el format normal i, les exposicions es realitzin al final.

Rosalia Papiol comenta que a part de les dues mocions presentades pel plenari potser s’hauria de fer un recull i lectura de totes les mocions que s’han fet fins ara i, no només de les de l’anterior plenari ja que, la principal funció del plenari és presentar mocions i estar a sobre de les que estan en curs i, de les anteriors.

Elisenda Forés li comenta que ja es va fer un repàs de totes les mocions que hi havien pendents quan es va acabar la legislatura i que ara estava previst fer aquesta feina i, que no s’ha pogut fer.
Teresa Minguijon vol deixar constància que no s’ha demanat permís per realitzar la presentació de pedra seca a la comissió de rural i, que s’hauria de demanar permís al president. També fa el comentari que el Consell de Sostenibilitat no pot dependre d’una sola persona.

Valentín comenta que es va proposar anteriorment a una comissió permanent la manca de personal i, amb la proposta de trencar per àrees cada comissió i, que aquesta persona gestioni tot el consell i, per tant creu oportú que es proposi al plenari.

Elisenda Forés comenta que l’any passat tenien 3 secretàries que realitzaven la feina.
Albert Bonet també fa la proposta que es presenti al plenari ja que hi ha una manca profunda de personal.

Els diferents representants polítics que han assistit a la comissió van comentar que tal i com està la situació política no ho creuen oportú presentar-ho la plenari.

2. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.
3. Precs i preguntes.

Iris Gual vol fer extensiva a tot el consell la invitació de part de l’Albert de la presentació pública del biotop que es vol construir a 30 metres de fondo que tindrà lloc dilluns 30 de juny de 2008 a les 11.00 hores a la comandancia del port .

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21.00 hores.


El president El/La secretari/-ària
Gerard Ciuró Marquès Míriam Colina Escamilla


No hay comentarios: