Acta sessió 07/02/08


ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Plens de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 7 de febrer de 2008, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Gerard Ciuró i Marquès, president de la Comissió.

Assisteixen: Iris Gual, Teresa Minguijon, Jordi Pagès, Carles Rico, Valentin Montaña, Enric Bonan, Albert Bonet i Elisenda Forés, que fa de secretària.

Justifiquen la seva absència: Rosalia Papiol.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 8 novembre i sessió extraordinària 3 de desembre de 2007.

S’aproven les actes, sense esmenes.

2. Informació de les Comissions.
A la comissió de litoral es va acordar informar sobre la proposta de l’associació sense ànim de lucre , l’Antina, de crear un biotop artificial davant la costa de Cal Bofill. Descartat l’enfonsament d’un vaixell de fusta i la prohibició d’enfonsar-ne un de ferro, s’ha optat per executar el projecte amb pedra natural, un projecte que mai s’ha executat arreu del món, per la qual cosa es preveu que serà un bon atractor turístic. Aquest projecte es va exposar a la comissió durant dos reunions. El projecte executat és d’uns 80-120 milions de pessetes. Van demanar un recolzament en forma d’escrit. Jordi Pagès ha fet un redactat escrit i s’acorda enviar-la en nom de tot el CMST abans del dia 14, juntament amb una còpia de tots els butlletins del CMST.

S’informa sobre el procés de participació en els PEMUs de Baix a Mar i Nucli antic. A partir de la setmana vinent, en la pàgina Consensus estarà penjat el power point presentat a la comissió de medi urbà. Permet fer suggeriment i propostes. En paral·lel es pretén obrir la participació a més ciutadania. Per això, en l’àmbit del PEMU del nucli antic s’enviarà una carta explicant que és un PEMU i el que significa per a la zona. Es permetrà apuntar-se a diferents tallers de participació- mobilitat, edificis a protegir, concepte i objectius del PEMU, espais oberts i equipaments, etc. Els tallers tindran unes tres sessions i després s’acabarà amb un acte obert amb arquitectes i redactors que permetin incorporar-se en el document abans de l’aprovació inicial. Es pretén fer aquest procés en un plaç aproximat de tres mesos. Per acabar de definir els tallers cal consultar als redactors. Es veu interessant que els i les components de la comissió de medi urbà participin per poder dinamitzar la participació.
Pel que fa a Baix a Mar, es veu més complex fer els dos processos. Es proposa incorporar-los als tallers i tractar els temes dels dos PEMUs en els tallers descrits.
La comissió proposa involucrar la resta de la població publicant la carta que s’envia als implicats en els mitjans de comunicació. També es demana que els horaris dels tallers no coincideixin i fer arribar el missatge de la manera més planera possible.

La comissió proposa, també, una sessió informativa per a totes les persones del CMST amb l’equip redactor. Es proposa fer una sessió conjunta de les comissions de treball el dia 29 de febrer, a les 8 a la sala de plens.

La comissió de medi rural informa que ha encomanat a l’empresa Limonium una proposta d’itineraris al voltant d’elements d’interès en l’àmbit rural. La comissió ha fet els recorreguts per tal d’avaluar-los i la propera reunió es faran els suggeriments per tancar el procés. Alguns recorreguts surten del terme municipal i caldrà la coordinació amb altres municipis. L’execució del projecte haurà d’anar a càrrec de la regidoria competent. El projecte l’ha sufragat la regidoria de medi ambient.

La comissió d’aigua residus i energia informa que s’està treballant una campanya de comunicació dels serveis de la recollida de poda, oli i voluminosos, que ha incrementat els punts de recollida.
3. Butlletí electrònic.

S’informa de la proposta de retirar el butlletí a paper i aprofitar per difondre la tasca del consell a través d’una pàgina al Som-hi, un butlletí electrònic-news, que es podria editar cada setmana o cada quinze dies, i es podria difondre a les entitats, membres del consell i tota persona que vulgui rebre’l. Inclourien resums que linkarien a la web i d’aquí a les actes del CMST. També hi hauria còpies impreses. Estaria en període de proves uns quants mesos. S’editarien, també a paper, dos números a l’any coincidint amb els plenaris.

4. Presentació dels Indicadors de l’Agenda 21 local.

S’informa que ja estan actualitzats els indicadors. Es proposa un programa setmanal a la ràdio sobre l’agenda 21. S’informarà de cada bloc d’indicadors a les comissions de treball pertinent.
5. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

6. Precs i preguntes.

Valentin Montaña pregunta quina quantitat s’ha gastat l’ajuntament en arranjament de camins rurals. Se li respon que sembla que no hi ha hagut inversió en aquest tema.
També prega que s’informi de les fraccions que es recullen a la deixalleria i quin tractament tenen. També prega que es publiciti que la deixalleria municipal recull restes de petites obres
Carles Rico prega que s’avisi a les persones abans de les reunions de les comissions de treballI sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 22 hores.El president La secretària
Gerard Ciuró Elisenda Forés

No hay comentarios: