Acta sessió 19/11/08


ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA


A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 19 de novembre de 2008, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió José Oviedo, president de la Comissió.

Assisteixen: Gerard Ciuró, Beatriz de Lamoga, Lluís Suñé, Enric Bonan, Francesc Mercadé, Rosalia Papiol, Judith Torrelles, Daniel Masagué, Carles Menal i Eli Forés que fa de secretària.

Justifiquen la seva absència: Valentin Montaña, Teresa Minguijón, Jordi Riambau, Jordi Pagès, Joaquima Girol, Susanna Navarro, Albert Bonet, Felicia Moreno, Miquel Martínez


ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 17 d’octubre de 2008.

S’aprova l’acta amb l’esmena següent: l’aprovació correspon al 17 d’octubre i no de setembre.
Es fa constar l’abstenció de Lluís Suñé, per no haver estat present.

2. Informació sobre el treball de les comissions.

En les dues reunions que s’han realitzat, la corresponent a la comissió d’Aigua, residus i energia i la de Litoral, s’ha comptat amb la presència del Regidor de Serveis. S’informa que en la reunió corresponent a Aigua, Residus i Energia es va acordar fer-ne una d’extraordinària el dia 17 de desembre, a les 19h, abans de la comissió permanent.

El president de la comissió demana conèixer el nivell de satisfacció per la presència del regidor a les dues reunions. Des d’aigua, residus i energia es valora positivament la predisposició i la presència del regidor, tot i què encara no s’ha constat cap resultat. Des de la comissió de litoral s’agraeix la presència del regidor i es valora que va tenir una molt bona predisposició a escoltar així com la seva actuació ràpida en l’afer de les papereres del passeig marítim que se li havia demanat des de la comissió, així com la neteja de la platja durant l’hivern, que també s’ha iniciat.
Tanmateix, hi ha una reclamació històrica de la comissió sobre els abocaments del carrer Martineta, que el regidor es va comprometre a treballar i informar en la propera reunió.

3. Informació sobre el procés dels pressupostos participatius.

El regidor informa de la manca d’infraestructura i personal per dur a terme el procés participatiu, atenent que només hi ha, a la pràctica, una persona a mitja jornada i un espai molt curt de realització. Al no poder dedicar temps per treballar amb les entitats de moment, la participació és baixa.

Judith Torrelles exposa com s’ha encarat la realització del procés, que l’any passat va ser realitzat en sis mesos i una persona dedicada a temps complert, amb ajuts puntuals d’altres tres persones en els moments de més treball (votacions, recomptes, etc.). Per aquest motiu, es va optar per treballar directament les entitats i el consell de sostenibilitat mitjançant una carta personalitzada del regidor i es va reforçar la crida a la participació mitjançant els correus electrònics o el butlleti setmanal de medi ambient, que arriba a tots els membres del consell i personal de l’ajuntament.

Un altre tema que s’ha tractat és el canvi en el sistema de votació. Una butlleta per grans inversions, de les quals se n’han de prioritzartres, que són les previstes en el pla de legislatura per part dels regidors del govern i l’apartat corresponent a les inversions mitjanes i petites, que també són tres les propostes a prioritzar, que han d’arribar de les entitats i la ciutadania. Les votacions escolars no es podran realitzar per manca de temps, però si les votacions dels IES, que seran sobre les mateixes propostes de la ciutadania, tal i com es va fer l’any anterior. Per poder realitza les votacions d’una manera més laxa hi haurà butlletes en punts fixes durant una setmana seguida enlloc d’un únic dia de votació. S’inclouran dos punts mòbils: CAP i Mercat setmanal. La setmana següent, es realitzarà el recompte.

Rosalia Papiol pregunta sobre la quantitat assignada per a les petites i mitjanes inversions. El regidor respon que depèn, encara, de la finalització del debat pressupostari. Rosalia Papiol pregunta pels punts de votació i com comprovar si qui vota és o no de Torredembarra. Judith Torrelles respon que a través del DNI.

Gerard Ciuró recorda que calia un esforç per mantenir les escoles o prioritzar-les. La secretària del consell recorda que la subvenció demanada inicialment comprenia l’any 2009 i era el 2009 quan s’havia de fer el procés escolar. Al retallar la pròpia Direcció General de Participació Ciutadana el període d’execució a desembre de 2008, assegurant que la resta de l’atorgat es podria tornar a sol·licitar l’any 2009, es va valorar incloure el treball escolar en la subvenció de l’any vinent.

Judith Torrelles exposa la seva percepció personal de l’escassa participació d’entitats o del propi CMST per aquesta manca de temps. Enric Bonan demana un correu més directe, atès que esperava fer les propostes a través de les comissions de treball.

Rosalia Papiol pregunta per les propostes que s’han rebut. Judith Torrelles no ha valorat totalment les propostes però que moltes són semblants a les que ja s’havien aportat l’any passat.
Francesc Mercadé recorda que caldria desvincular el procés del debat pressupostari, fent-lo coincidir, per exemple, amb el darrer trimestre escolar. Enric Bonan recorda que cal potenciar el procés i dotar-lo d’infraestructura.

La secretària del consell afegeix que seria bo desvincular el procés de la subvenció i si aquesta arriba, doncs, millor. Es proposa una moció per dotar de personal la realització d’aquesta acció.
Francesc Mercadé recorda que la Comissió de Pressupostos Participatius és també d'Economia Municipal, i donat que el seu treball ha estat assumit per la pròpia Permanent, proposa que parlar de prospectiva econòmica municipal hauria de ser un dels temes de debat.

4. Preparació del plenari del CMST.

Es discuteix sobre la possible data del plenari. Es proposa, per exemple, respectar el reglament en el sentit que contempla 2 plenaris l’any i, per tant, fer un plenari aquest mes de desembre tot i que amb menys temàtica. Finalment i, atenent la manca de temps per reunir-se totes les comissions abans de prendre aquesta decisió, es proposa el gener per a realitzar el plenari i incloure una moció per flexibilitzar l’apartat del reglament que estableix dos plenaris l’any.

5. Qüestions sobrevingudes.

El regidor de participació ciutadana demana que es reflexioni el fet de què fos possible que cada comissió tingui la seva pròpia secretaria i tenir un funcionament més àgil. La secretària de permanent i plenari es mantindria així com el fet de fer les trameses administratives de convocatòries i actes. Demana al consell que es valori aquesta proposta o s’aporti qualsevol altre solució.

S’estableix un debat sobre aquesta proposta i s’exposa que preocupa que la tasca de lligam del treball de totes les comissions que realitzava la secretària, actualment, desaparegui si aquesta no assisteix a les comissions de treball. Es recorda que cal assegurar la presència del/la regidor/a i/o els tècnics i que aquest funcionament permetria tornar a la freqüència d’una reunió per comissió al mes.

6. Precs i preguntes.

Es demana perquè no s’han adjuntat les actes de les darreres comissions de treball. La secretària del Consell informa que s’havien d’adjuntar les actes de les comissions de treball aprovades i que fou, precisament en el darrer plenari quan es van adjuntar les darreres de les actes aprovades. Al haver-se reunit, únicament, dues comissions i les seves actes no estar encara aprovades, és per aquest motiu que no s’han adjuntat.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.


El president La secretària
José Oviedo Valiente Elisenda Forés Planells


No hay comentarios: