Acta sessió 17/10/08ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA


A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 17 d’octubre de 2008, es reuneix la Comissió Permanent del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió José Oviedo com a President de la Comissió Permanent.

Assisteixen: Enric Bonan, Susanna Navarro, Jordi Riambau, M.Teresa Minguijon, Jordi Pagès, Francesc Mercadé, Miquel Martinez, Blanca Cogul, Rosalia Papiol, Carles Menal, Sra Carles Menal, Valentin Montaña, Albert Bonet, Gerard Ciuró i Eli Forés que fa de secretària.

Excusen l’absència: Iris Gual, Lluis Suñé, Rosa Maria Wennberg, Magda Soler i Pilar de la Rosa
ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 26 de juny de 2008.

S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Presentació del President del CMST.

Es presenta el Sr. José Oviedo, regidor de Participació ciutadana i, per tant, president del Consell Municipal de Sostenibilitat. El regidor explica que no s’ha pogut convocar abans el consell per qüestions de feina lligades a la formació del nou govern i personals.

Fins a data 31 de desembre, el Regidor exposa que el CMST funcionarà de la mateixa manera com ho estava fent fins ara, tot i que s’espaiaran les reunions a una cada dos mesos per a totes les comissions a excepció de la permanent, que es reunirà mensualment. Mentrestant, el regidor farà un estudi dels funcionament atès que creu que hi ha poca participació en l’actual Consell.
Actualment hi ha problemes de personal que no se sap si es cobriran l’any 2009, atenent la situació econòmica de l’Ajuntament.

S’informa que s’està treballant en el procés de pressupostos participatius, amb una persona a mitja jornada gràcies a una subvenció de la Generalitat.

El regidor demana dels presents si creuen que el CMST és una eina útil i pragmàtica alhora de tirar endavant propostes.

Enric Bonan pregunta si els canvis de funcionament ja estan decidits. El regidor exposa que pel que fa a la freqüència de les reunions de les comissions de treball no es pot modificar per qüestions de manca de personal.

Enric Bonan exposa que espaiar les reunions pot fer que es perdin per desmotivació persones que actualment participen.

Valentin Montaña exposa que està d’acord amb l’ampliació del Consell. Fa una breu explicació de les reunions del CMST i els propis representants de l’Ajuntament per poder millorar el funcionament del mateix amb els recursos humans i logístics actuals. Recorda que havia proposat en el seu moment que fos la administrativa de la Regidoria de Participació qui actués de secretària del Consell. També recorda que des del Consell s’havia demanat fer una revisió del compliment de les mocions proposades pel propi Consell.

El regidor insisteix en que vol revisar si el debat del CMST ha estat o no efectiu com a promotor de propostes i si aquestes s’han executat.

Enric Bonan li exposa que el Consell es revitalitza quan els equips de govern executen propostes del Consell. Recorda que el Consell està obert a nivell de persones i entitats i és un dels Consells punters pel que fa a participació i nombre i diversitat de comissions, com corrobora, també, Jordi Pagès.

Blanca Cogul apunta que hi ha massa protagonisme polític en els plenaris, la qual cosa també provoca que hi hagi menys assistència als mateixos.

Enric Bonan recorda que la comissió de medi urbà, que es va crear pel tema dels PEMUs, no ha tingut massa incidència. Cal informació dels tècnics, per exemple. Defineix el funcionament idoni com aquell en que hi ha reciprocitat entre els responsables d’àrea i el propi consell. Defineix el repte del Consell en no perdre el que es té i millorar-ho.

Blanca Cogul insisteix en que el funcionament de les comissions depèn, com és el cas de la de Benestar Social, en el cas que fa el regidor de l’àrea al treball de la comissió. També exposa que el CMST no és l’únic instrument de participació ciutadana que pot tenir una regidoria però hauria de ser considerat.

Albert Bonet recorda que el CMST és un òrgan consultiu per a l’ajuntament i quan no ho és per l’equip de govern, és quan esdevé un òrgan d’opinió. És important recobrar aquest aspecte consultiu.

El regidor destaca aquest aspecte consultiu del Consell, es compromet a incentivar la presència dels regidors del govern en les reunions de les comissions i a que aportin els projectes que considerin adients de consultar. Fins final d’any no es podrà incrementar la freqüència de reunions i aquest fet està condicionat a la possibilitat de tenir personal. Sol·licita del consell que continuï en el seu paper, si més no, de demanda.

Enric Bonan demana, en nom del Consell que hi hagi la presència del regidor competent en les comissions de treball i que aporti informació, així com poder transmetre les inquietuds ja que sinó, no té sentit l’existència del Consell.

Francesc Mercadé introdueix en el debat si el Consell és un òrgan de consulta, de participació o representatiu. Com a element consultiu, el Consell treballa i ajuda als regidors que ho demanen. Si el regidor no necessita la consulta, el Consell no treballa. No és, de fet, un organisme de participació ciutadana.

El regidor conclou que el que cal aportar al CMST per part d’un regidor són els temes importants i, per tant, ho transmetrà als regidors de l’equip de govern.

Rosalia Papiol posa en qüestió si s’entén el que el CMST està intentant transmetre, ja que el veritablement important no és exposar al consell el que ja està decidit sinó allò que cal debatre.
Blanca Cogul insisteix, de nou, en que l’ideal és que el regidor estigui encantat de consultar.
Albert Bonet exposa que tant important és portar un tema complicat com senzill i que cap regidor s’ha trobat amb un "no" taxatiu a cap de les propostes que ha portat a debat en el sí del Consell.

Enric Bonan introdueix el concepte de desconfiança dels polítics amb la ciutadania que fa que alguns regidors no hagin sabut treballar amb el Consell.

Gerard Ciuró exposa que si els polítics volen, el consell funciona. Reconeix que el regidor té un paper difícil perquè representa al Govern i els ha de transmetre el funcionament, tot tenint present que pot ser que sigui difícil si no es creuen la importància del consell.

Albert Bonet introdueix un altre concepte: si una regidoria és poc receptiva potser veure que el treball del consell és seriós en els debats de temes més amplis i de debat més llarg pot ajudar als regidors a veure la utilitat del consell i llimar desconfiances.

Francesc Mercadé recorda que la decisió del CMST no és vinculant.

Susanna Navarro exposa la seva experiència amb el Consell, amb qui també tenia desconfiança, fins que va anar treballant amb el propi Consell i exposa que el Consell ha estat un gran suport en la seva tasca, tot i el poc temps que ha estat treballant amb la comissió.

El regidor insisteix en estar a disposició del CMST i en trametre aquesta inquietud del consell a la resta d’equip de Govern.

3. Freqüència i convocatòries de les comissions de treball.

Analitzant el funcionament de les comissions, s’ha detectat que hi ha comissions que funcionen a baixa intensitat, com, per exemple, la d’Economia i comunicació d’englobaria en la Permanent, que es reuniria un cop al mes. La resta de les comissions es reunirà un cop cada dos mesos d’aquí a finals d’any.

Per qüestions logístiques- el Castell es tanca a les 21,30h- les reunions seran d’una hora i mitja.
El funcionament serà el mateix pel que fa a l’assistència dels i les regidores a cada comissió temàtica.

4. Preparació del plenari del CMST.

S’ajorna aquest tema.

5. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

6. Precs i preguntes.

S’han incorporat en els punts del debat.I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 21,30 hores.


El President La secretària
José Oviedo Elisenda Forés

No hay comentarios: