Acta sessió 06/03/08


ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Plens de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 6 de març de 2008, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Gerard Ciuró, president de la Comissió.

Assisteixen: Beatriz de Lamoga, Valentin Montaña, Teresa Minguijon, Blanca Cogul, Rosalia Papiol i Elisenda Forés, que fa de secretària.

Justifiquen la seva absència: Jordi Pagès.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 7 de febrer de 2008.

S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació sobre el procés participatiu per poder plantar 1000 arbres al municipi.

S’informa que, a conseqüència del procés de pressupostos participatius, la regidoria de medi ambient té el mandat de plantar 1000 arbres a Torredembarra. S’exposa l’existència d’un catàleg d’arbrat que determina la distribució per espècies en les diferents zones del municipi. Es pretén determinar els escocells buits que cal omplir durant les properes quatre setmanes i engegar un procés participatiu per barris per incentivar la participació ciutadana en la tria dels llocs possibles.

Es contempla un apantallament vegetal a la via del tren a l’alçada de l’EIN i altres zones verdes d’alguns desenvolupaments urbanístics com Nova Torredembarra.

La primera actuació serà al costat del cementiri, amb uns 30 pins i 30 alzines i davant la biblioteca municipal, alguns salzes i xops.

La comissió pregunta sobre la tala de pins que es va produir al construir el mini pavelló i s’informa que es va modificar la ubicació de l’edifici, precisament, per salvar-ne el màxim possible. S’informa que, pel que fa a la tala de moreres del teatre auditori, no es va demanar informe a la Regidoria de Medi ambient.

La comissió suggereix replantar els pins talats del Canyadell així com arbres autòctons -oliveres i garrofers a les rotondes. S’informa que està previst plantar alguns exemplars a les rotondes del pont de Clarà.

Es suggereix plantar garrofers, al carrer garrofers, per exemple i seguir aquest model per a altres carrers que tinguin nom d’arbre.

També es suggereix demanar la col·laboració dels centres docents, per si algun curs té el tema dels arbres inclòs en el temari.

3. Informació de les Comissions.

S’informa de l’assistència a les comissions de treball, constatant que hi ha poca assistència a les comissions de benestar social i d’economia municipal i pressupostos participatius. La que manté la millor assistència, probablement pel desenvolupament dels PEMUs, és la de medi urbà. Altres, com la de litoral i la de rural, mantenen l’assistència de sempre.

Es proposa fer una crida a la participació, especialment en la comissió de benestar social, a les entitats. També es proposa que es convoqui la regidora de benestar social per exposar els seus projectes.

La comissió proposa fer alguna jornada que incentivi la participació atès el desànim general de les persones que assisteixen amb assiduïtat.

4. Butlletí electrònic.

Teresa Minguijon demana a la comissió permanent es defineixi sobre la qüestió del Butlletí del Consell en el sentit de discutir si cal que existeixi el butlletí o no i quin és l’objectiu del butlletí. També exposa que sovint hi ha dificultats per obtenir els continguts. La comissió considera que per arribar a més gent aliena al CMST és millor fer la edició en paper, tot i que es podria disminuir el nombre de butlletins editats a l’any, a quatre.

Per solventar la logística, s’acorda que cada comissió informi sobre la seva activitat en el punt corresponent d’informació del treball de les comissions en la comissió permanent, a la qual també assisteixen les dues persones que han pres el compromís de fer la redacció dels butlletins.
Es demana, també, vehicular la col·laboració dels centres docents, així com donar-los informació sobre les seves propostes.

5. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

6. Precs i preguntes.

Es pregunta sobre si ja està presa la decisió sobre la gestió dels residus i si arribarà al consell la decisió ja presa sense possibilitar la discussió en el seu sí. S’exposa que en aquests moments s’està en la fase de recol·lectar les dades necessàries per poder decidir els criteris necessaris per prendre la decisió (econòmics, tècnics, de complexitat, etc.) i els beneficis i inconvenients que comporta cada tipus de gestió.

Rosalia Papiol pregunta sobre el personal que ha de tenir el CMST. El regidor informa que hi ha l’acord del ple i cal articular la contractació, la dificultat actual és la manca de pressupost en el capítol 1, de personal.

El regidor informa que el proper dia 12 es farà la presentació a tot el CMST del procés participatiu del PEMU, a les 20h a la sala de plens.

Valentin Montaña informa que el dia 15 hi ha el sopar ball de la Fundació Vicens Ferrer al Casal, a les 21h.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 22hores.El president La secretària
Gerard Ciuró Marquès Elisenda Forés


No hay comentarios: